S’obre la convocatòria per l’adjudicació dels horts municipals i socials en el terme municipal de Banyeres del Penedès

S’obre la convocatòria per l’adjudicació dels horts municipals i socials en el terme municipal de Banyeres del Penedès

S’ha obert la convocatòria per l’adjudicació dels horts municipals i socials en el terme municipal de Banyeres del Penedès. Per tal de donar resposta als objectius de sostenibilitat ambiental i cohesió social al municipi, es va aprovar un plec de condicions, per Comissió de Govern de data 29 d’agost de 2001. Aquesta zona d’horts disposa d’un espai de 6244 m2, distribuït en 12 horts ubicats en el polígon 6, parcel·les 24 i 25. L’ús al qual està previst destinar les parcel·les serà exclusivament per al conreu de plantes hortícoles amb destinació a l’autoconsum, alhora que la preferència serà desenvolupar un cultiu de caràcter ecològic. Les persones usuàries dels horts s’organitzaran en una Junta de persones hortolanes, que vetlli per la conservació i millora de les instal·lacions i arbitri en primera instància aquelles controvèrsies que es generin entre les persones usuàries. Totes les persones físiques o jurídiques a qui l’Ajuntament atorga una autorització d’ús privatiu d’una parcel·la seran automàticament membres de l’esmentada Junta.

Condicions de les persones sol·licitants

Per poder optar a l’autorització d’ús privatiu d’una parcel·la d’horts municipals, les persones sol·licitants hauran de complir els següents requisits:

  • Estar empadronat a Banyeres del Penedès com a residents amb una antiguitat mínima d’un any en el moment de la publicació de la convocatòria. Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar les persones que convisquin en un mateix domicili.
  • No disposar, a tall de propietari, arrendatari o similar, de cap altre hort o terreny de conreu, ja sigui dins del terme municipal de Banyeres del Penedès o dins de la comarca del Baix i Alt Penedès. Caldrà aportar una declaració responsable en aquest sentit.
  • Complir amb algun dels requisits següents:
    • Ser pensionistes i/o jubilats
    • Estar en atur
    • Estar amb risc d’exclusió social

El termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia el 19 de novembre de 2018 i finalitza el 19 de desembre de 2018.

En aquests enllaços us deixem el reglament de règim d’ús i autoritzacions dels horts municipals i socials a Banyeres del Penedès, el certificat de la Junta de Govern Local 37/2018 i l’anunci al BOPT.

reglament horts

20181112_Certificat JGL convocatoria horts

anunci BOPT horts municipals

X