Ordenances fiscals

[table]

Concepte
1 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles
2 Ordenança reguladora d’impost sobre activitats econòmiques
3 Ordenança reguladora d’impost sobre vehicles de tracció mecànica
4 Ordenança reguladora d’impost sobre l’increment del valor de terrenys urbans
5 Ordenança reguladora d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
6 Ordenança reguladora de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial de sòl, subsòl, i vol de les vies públiques de titularitat municipal per empreses subministradores de serveis públics
7 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
8 Taxa per a parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del càrrec i ambulants o rodatges cinematogràfics
9 Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local
10 Taxa pel subministrament de l’aigua
11 Taxa per llicències urbanístiques
12 Taxa de clavegueram
13 Taxa per recollida d’escombraries
14 Taxa per la llicència d’auto-taxi i altres vehicles de lloguer
15 Taxa per les entrades dels vehicles a través de voreres (guals)
16 Contribucions especials
17 Ordenança reguladora de les taxes per la tramitació i l’atorgament de la llicència de les activitats sotmeses al règim d’intervenció integral de l’administració ambiental
18 Ordenança municipal de la taxa per la instal·lació i funcionament d’instal·lacions de radiocomunicació
19 Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de ràdio municipal
20 Taxa per expedició de documents administratius
21 Taxa per la prestació del servei de l’escola bressol
22 Ordenança municipal d’obertura d’establiments i control d’activitats classificades
23 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
24 Taxa per al servei de recollida de vehicles abandonats o estacionament irregularment
25 Taxa per al servei de celebració de matrimoni civil
26 Taxa per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals

[/table]

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

X