Edictes, anuncis i bans

ANUNCI

Aprovació de la creació del Registre Municipal d’Associacions Veïnals

ANUNCI

Aprovació inicial de la modificació de les ordenances 10 (aigua) i 13 (escombraries)

ANUNCI

Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball per a l’any 2017

ANUNCI

Llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria de promoció interna mitjançant concurs d’oposició per la funcionarització de la plaça de personal laboral adscrita a l’àrea d’intervenció

CERTIFICAT

Proposta d’alcaldia de comunicat als veïns sobre la denúncia de la Direcció General de Forestals: 566/2017

ANUNCI

La Junta de Govern Local de data 6 d’abril del 2017, va aprovar l’expedient de modificació de la forma de gestió del servei de mercats (dimecres i diumenge), per la qual cosa es sotmet a informació pública durant un termini de 30 dies durant el qual es podran presentar suggeriments.
El Ple de la Corporació, amb la resolució prèvia dels suggeriments formulats, si s’escau, acordarà l’aprovació de l’expedient 145/2017.

L’alcalde, Amadeu Benach i Miquel
Banyeres del Penedès, 11 d’abril de 2017

ANUNCI

Aprovació definitiva del pressupost

X