Edictes, anuncis i bans

EDICTE

Convocatòria de la vacant de jutge/essa de pau substitut/a

ANUNCI

En data 18 de gener de 2018, el Ple va aprovar inicialment, el Reglament de règim d’ús i autoritzacions dels horts municipals i socials. Es sotmeten els acords d’aprovació inicial a informació pública durant trenta dies, a comptar des del dia següent al de la inserció del present anunci al BOPT. En aquest termini, els/les interessats/des podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. Finalitzat el termini indicat sense la presentació de reclamacions i suggeriments, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’acord plenari.

L’alcalde i President, Amadeu Benach i Miquel
Banyeres del Penedès, 15 de febrer de 2018

ANUNCI

Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per l’exercici 2018

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA AJUNTAMENTS MANCOMUNATS

En data 19 de maig de 2017, l’Assemblea General de la Mancomunitat de l’Albornar va aprovar inicialment la modificació dels seus Estatuts. Per tant, queda exposat al públic perquè en el termini de 30 dies es puguin presentar al·legacions.
El contingut de la modificació pot ser consultat a la Secretaria de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en horari d’atenció al públic.
Tanmateix, les al·legacions es presentaran al Registre d’entrada de la Mancomunitat, situat a la Plaça de l’Ajuntament nº 6 de Banyeres del Penedès.

L’alcalde i President, Amadeu Benach i Miquel
Banyeres del Penedès, 26 de setembre de 2017

ANUNCI

Aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per a l’exercici 2017

ANUNCI

Aprovació de la creació del Registre Municipal d’Associacions Veïnals

ANUNCI

Aprovació inicial de la modificació de les ordenances 10 (aigua) i 13 (escombraries)

ANUNCI

Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball per a l’any 2017

ANUNCI

Llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria de promoció interna mitjançant concurs d’oposició per la funcionarització de la plaça de personal laboral adscrita a l’àrea d’intervenció

CERTIFICAT

Proposta d’alcaldia de comunicat als veïns sobre la denúncia de la Direcció General de Forestals: 566/2017

ANUNCI

La Junta de Govern Local de data 6 d’abril del 2017, va aprovar l’expedient de modificació de la forma de gestió del servei de mercats (dimecres i diumenge), per la qual cosa es sotmet a informació pública durant un termini de 30 dies durant el qual es podran presentar suggeriments.
El Ple de la Corporació, amb la resolució prèvia dels suggeriments formulats, si s’escau, acordarà l’aprovació de l’expedient 145/2017.

L’alcalde, Amadeu Benach i Miquel
Banyeres del Penedès, 11 d’abril de 2017

ANUNCI

Aprovació definitiva del pressupost

X