Junta de Govern Local

Amadeu Benach i Miquel

Alcalde (BNY)

Nascut a Banyeres del Penedès el 1968. Dirigeix l’àrea d’Ensenyament, Governació, Urbanisme i territori i Treball i Ocupació.

Tècnic en electricitat, participa també en cursos de Seguretat, riscos laborals i extinció d’incendis.

Molt vinculat al món cultural i folklòric d’àmbit local i comarcal. Coofundador de varies entitats culturals. Ha col·laborat en l’edició de diversos llibres de caire cultural.

Cofundador del partit BNY-Un Nou Banyeres. És conseller del Consell Comarcal del Baix Penedès a la branca d’esports des del 2015 fins l’actualitat.

 

  Lluís Inglada Jané

  1r tinent d´alcalde (ICV)

  Nascut a Banyeres del Penedès el 1950. Dirigeix l’àrea de Medi ambient, Promoció econòmica i Sanitat.

  Mestre industrial, actualment jubilat.
  Ha estat regidor de l’Ajuntament de Banyeres del 1983 al 1987 i del 2007 al 2011 amb responsabilitats de govern, i del 1987 al 1991 i del 2011 al 2015 com a membre de l’oposició.
  També ha estat conseller comarcal de Medi Ambient al Consell Comarcal del Baix Penedès des del 2007 fins al 2011.

   

   Joan Roig Sòria

   2n tinent d´alcalde (BNY)

   Nascut a Barcelona el 1964. Dirigeix l’àrea d’Esports i Serveis.

   Ha estat regidor de l’Ajuntament de Banyeres des del 2004 fins al 2007 i del 2015 fins l’actualitat.

    Ida Berdusán Farré

    (BNY)

    Nascuda a París el 1960. Dirigeix l’àrea de Benestar social, Cultura, Gent gran i Immigració.

    BUP i  COU  de Ciències, “General Business Management” a la universitat de Donau-Universität Krems (Àustria) i comptabilitat general al centre d’estudis empresarials OFASEM.
    Té el certificat C1 d’Anglès.

    És secretària de direcció en una multinacional farmacèutica catalana a Tarragona. També ha treballat al departament de comptabilitat, com a secretària comercial internacional i com a Product Manager en un empresa estrangera del sector metal·lúrgic.

     

      

     Competències:

     • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
     • Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i disposar despeses dins del límit de la seva competència.
      Operacions de Tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici anterior.
      Ordenar pagaments i rendir comptes.
     • Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.
     • Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
     • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, exceptuant els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans (sempre que no comportin separació del servei dels funcionaris i acomiadament del personal laboral).
     • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.
     • Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni , en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
     • L’adjudicació de concessions sobre bens de la entitat local i l’adquisició de bens immobles y drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació de patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicada.
     • Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
     • Ordenar la publicació i l’execució dels acords municipals i fer-los complir.
     • L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en competència plenària.
     • La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
     • Les operacions de crèdit de quantia acumulada dins de cada exercici econòmic superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
      Les operacions de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en aquell moment superin el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals.
     • Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, així com els contractes i les concessions plurianuals, quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor duració quan l’import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
     • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
     • L’adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com l’alienació del patrimoni quan no estiguin atribuïdes a l’Alcalde o President, i dels béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor.
     • El reconeixement i autorització de compatibilitats.
     • Establiment o modificació de preus públics.

     Calendari:

     • La periodicitat de la sessions és setmanal, i les sessions tindran lloc els dijous no festius, a les 17.00 hores, a la sala Juntes de l’Ajuntament, prèviament convocades a l’efecte. La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, obtenir una millor gestió en els assumptes municipals.
     X