Ple de la Corporació

 

Amadeu Benach i Miquel

Alcalde (BNY)

Nascut a Banyeres del Penedès el 1968. Dirigeix l’àrea d’Ensenyament, Governació, Urbanisme i territori i Treball i Ocupació.

Tècnic en electricitat, participa també en cursos de Seguretat, riscos laborals i extinció d’incendis.

Molt vinculat al món cultural i folklòric d’àmbit local i comarcal. Coofundador de varies entitats culturals. Ha col·laborat en l’edició de diversos llibres de caire cultural.

Cofundador del partit BNY-Un Nou Banyeres. És conseller del Consell Comarcal del Baix Penedès a la branca d’esports des del 2015 fins l’actualitat.

 

  Lluís Inglada Jané

  1r tinent d´alcalde (ICV)

  Nascut a Banyeres del Penedès el 1950. Dirigeix l’àrea de Medi ambient, Promoció econòmica i Sanitat.

  Mestre industrial, actualment jubilat.
  Ha estat regidor de l’Ajuntament de Banyeres del 1983 al 1987 i del 2007 al 2011 amb responsabilitats de govern, i del 1987 al 1991 i del 2011 al 2015 com a membre de l’oposició.
  També ha estat conseller comarcal de Medi Ambient al Consell Comarcal del Baix Penedès des del 2007 fins al 2011.

   

   Joan Roig Sòria

   2n tinent d´alcalde (BNY)

   Nascut a Barcelona el 1964. Dirigeix l’àrea d’Esports i Serveis.

   Ha estat regidor de l’Ajuntament de Banyeres des del 2004 fins al 2007 i del 2015 fins l’actualitat.

    Ida Berdusán Farré

    (BNY)

    Nascuda a París el 1960. Dirigeix l’àrea de Benestar social, Cultura, Gent gran i Immigració.

    BUP i  COU  de Ciències, “General Business Management” a la universitat de Donau-Universität Krems (Àustria) i comptabilitat general al centre d’estudis empresarials OFASEM.
    Té el certificat C1 d’Anglès.

    És secretària de direcció en una multinacional farmacèutica catalana a Tarragona. També ha treballat al departament de comptabilitat, com a secretària comercial internacional i com a Product Manager en un empresa estrangera del sector metal·lúrgic.

     

     Anna Jané Caralt

     (BNY)

     Nascuda a Banyeres del Penedès el 1978. Dirigeix l’àrea d’Hisenda, Festes i Joventut.

     Llicenciada en Economia i Diplomada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la URV.

     Vinculada des de fa molts anys en les entitats culturals d’àmbit local.

      Anna Ordóñez Rivero

      (PSC)

      Nascuda a Barcelona el 1975.

      Assessora laboral, de recursos humans i prevenció de riscos laborals.

      Regidora de l’Ajuntament de Banyeres des del 2011 fins al 2015 com a membre de l’oposició.
      Ha estat consellera comarcal d’Esports al Consell Comarcal del Baix Penedès des del 2011 fins al 2015 i actualment és consellera d’Ocupació i promoció econòmica.
      També és presidenta de l’Associació de propietaris del Priorat de Banyeres des del 2012 fins l’actualitat i membre de l’executiva i Secretària de Polítiques a l’agrupació local del PSC de Banyeres.

       

       

       Marian Sainz López

       (PSC)

       Nascuda a Banyeres del Penedès el 1984.

       Llicenciada en Psicologia a la Universitat Rovira i Virgili i màster en Psicologia clínica i de la salut a l’Institut Superior d’Estudis Psicològics.
       Actualment està cursant el curs de Tècnica en Educació infantil a l’Institut Obert de Catalunya.

        

         Luis Enrique Rodriguez Rivas

         (PSC)

         Nascut a Tarragona el 1980.

         És tècnic de Transport Sanitari vinculat al Sistema d’Emergències Mèdiques.
         Secretari General de l’Agrupació Sindical d’Ambulàncies de Catalunya. 

         Ha estat regidor de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès del juliol de 2014 al maig de 2015 com a membre de l’oposició.

          Núria Figueras Tuset

          (CiU)

          Nascuda a Banyeres del Penedès el 1953.

          Té estudis administratius i secretariat.

          Ha estat alcaldessa de Banyeres del Penedès des del 2009 fins al 2015, consellera comarcal de Cultura i normalització lingüística al Consell Comarcal del Baix Penedès des del 2003 fins al 2007, presidenta de la Mancomunitat de l’Albornar i presidenta de la Fundació Josep Cañas.

           Jordi Guasch Bea

           (CiU)

           Nascut a Barcelona el 1967.

           Formació en Enginyeria informàtica a la Universitat Oberta de Catalunya, màster en Gestió local a la Universitat Autònoma de Barcelona. També s’ha format musicalment a l’Aula de Jazz i Música Moderna de Barcelona, i actualment està cursant Dret a la Universitat Oberta de Catalunya.

           Ha estat regidor de l’Ajuntament de Banyeres des del 2011 fins l’actualitat, i alcalde de barri del Priorat de Banyeres des del 2009 fins el 2011.

            Joana Josepa Fernández Coll

            (CiU)

            Nascuda al Vendrell el 1957.

            Té un Grau en Comerç i comptabilitat.

            Ha estat regidora de l’Ajuntament de Banyeres des del 2011 fins l’actualitat i alcaldessa de barri de Les Masies de Sant Miquel des del 2009 fins el 2014.

             Competències:

             • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
             • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l’alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d’entitats d’administració descentralitzada; la creació d’òrgans desconcentrats; l’alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l’adopció o la modificació de la bandera, l’ensenya o l’escut.
             • L’aprovació inicial del planejament general del municipi i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació urbanístics.
             • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
             • Crear i regular òrgans complementaris.
             • Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
             • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
             • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
             • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.
             • Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
             • Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
             • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
             • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior-, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
             • Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
             • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
             • L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:
              Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.
              Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
             • Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
             • Les altres que expressament li atribueixin les lleis.
             • Correspon igualment al ple la votació sobre la moció de censura a l’alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

             Calendari:

             • El tercer dijous cada tres mesos a les 19h.
             X