Massa salarial del personal laboral

Per acord del Ple de data 22 de setembre de 2016, en sessió ordinària, es va aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per a l’exercici 2016, la qual ascendeix a les quantitats següents:

Ajuntament de Banyeres del Penedès:
– Massa salarial personal laboral: 424.147,16 €
– Massa salarial personal funcionari: 78.697,06 €

Organisme autònom Fundació Josep Cañas:
– Massa salarial personal laboral: 18.162,09 €
– Massa salarial personal funcionari: 0,00 €

La qual cosa es fa pública en compliment de l’article 103 bis. 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.

Banyeres del Penedès, 10 d’octubre de 2016
Amadeu Benach i Miquel

Publicat al BOPT núm. 200, de 20.10.2016

X