Avisos

Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19

A través del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, el Govern espanyol ha establert que els treballadors i les treballadores estaran en situació de permís retribuït recuperable entre el 30 de març i el 9 d’abril, cosa que suposa que no han d’anar al seu centre de treball, amb les excepcions dels serveis essencials i altres especificades.

Qui afecta el permís retribuït recuperable?

De forma obligatòria, les persones treballadores en actiu per compte d’altri, amb l’excepció dels serveis essencials i altres situacions que es detallen més endavant. No afecta als autònoms, que sí continuen afectats per les limitacions de l’estat d’alarma. Per tant, els autònoms que fins el diumenge 29 podien desenvolupar l’activitat ho podran seguir fent i la resta continuaran sense poder fer-ho, si no s’estableix el contrari més endavant. En tot cas, i fins a disposar de concreció normativa, cal evitar realitzar les activitats professionals que no siguin serveis essencials, excepte les que es desenvolupin en una oficina o espai tancat al públic. Els treballs a domicili del client només han de ser pels serveis essencials previstos. Per consultes podeu contactar amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies al telèfon 900800046

Què comporta el permís retribuït recuperable?

Les persones treballadores no s’han de desplaçar als seus centres de treball per desenvolupar la seva activitat laboral i queden en situació de permís retribuït recuperable. Cobraran el salari amb normalitat. Quan acabi el període de restriccions, recuperaran progressivament les hores no realitzades de forma pactada amb l’empresa i garantint sempre els períodes de descans diari i setmanal.

Quin és el període de vigència?

Del 30 de març al 9 d’abril, tots dos inclosos

Hi ha excepcions?

Sí, els treballadors i treballadores que formen part dels serveis essencials, els que actualment ja desenvolupen teletreball, els que estan en situació d’incapacitat temporal (baixa per malaltia) o amb el contracte suspès per causes legalment previstes i els afectats per ERTO. En tots aquests casos no es modifica la situació laboral.

I si ja havia previst gaudir de vacances?

Es podran recuperar els dies si s’acorda amb l’empresa

Les empreses que no són serveis essencials poden mantenir una activitat mínima?

Sí, en cas de que sigui necessari, poden establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per mantenir l’activitat indispensable (per motius de seguretat, per exemple) i que, com a referència, serà la d’un cap de setmana ordinari o festiu.

Hi ha un període d’aplicació?

En el cas que sigui impossible interrompre de manera immediata l’activitat, el dilluns 30 de març les persones treballadores poden desenvolupar les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de forma irremeiable o desproporcionada la represa de l’activitat empresarial

Quins són aquests serveis essencials?

Els treballadors i les treballadores de les següents activitats no estan afectats pel permís retribuït recuperable i per tant sí que han de continuar desenvolupant la seva activitat laboral desplaçant-se als seus centres de treball, segons el que estigui previst en cada cas:

‐ Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, tintoreries i bugaderies

‐ Comerç per internet, telefònic o correspondència (incloent-hi l’entrega)

‐ Servei de perruqueria a domicili

‐ Servei d’entrega a domicili d’hostaleria i restauració

‐ Subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural

‐ Infraestructures crítiques i empreses i proveïdors de serveis essencials

‐ Jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de justícia i altre personal al servei d’aquesta, han de seguir atenent les actuacions processals no suspeses

– Serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics, incloses les obres, serveis, subministraments i manteniment i seguretat dels edificis públics

‐ Cadena d’abastiment de productes de primera necessitat, incloent-hi aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, sanitaris i farmacèutics, des de l’origen fins a la venda en establiment

‐ Transport de persones i mercaderies i les activitats vinculades a garantir aquest transport per als casos en vigor durant l’estat d’alarma

‐ Forces i cossos de seguretat, institucions penitenciàries, salvament marítim, serveis de protecció civil, de salvament i extinció d’incendis, seguretat de mines, de trànsit i de seguretat viària

‐ Forces Armades

‐ Seguretat privada

‐ Centres, serveis i establiments sanitaris, d’atenció a gent gran, menors, persones dependents i amb discapacitat

‐ Personal dels centres d’investigació de projectes relacionats amb la COVID19

‐ Serveis funeraris

‐ Centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals

‐ Venda de premsa

‐ Mitjans de comunicació públics i privats, incloent-hi la impressió i distribució

‐ Serveis financers, bancaris i d’assegurances

‐ Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, incloent-hi els necessaris per al desenvolupament dels serveis públics i el seu teletreball

‐ Serveis essencials de protecció i atenció de víctimes de violència de gènere

‐ Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals no suspeses

‐ Assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents

‐ Personal laboral de notaries i registres per als serveis essencials establerts

‐ Serveis de neteja, manteniment, reparacions d’urgència i vigilància

‐ Gestió i recollida de residus perillosos, residus urbans, tractament d’aigües residuals, descontaminació i retirada d’animals morts

‐ Centres d’acollida de refugiats i d’immigrants

‐ Abastiment d’aigua potable

‐ Serveis meteorològics

‐ Servei postal universal de l’operador estatal

‐ Importació i subministrament de material sanitari, incloent-hi empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner, i en general corredors sanitaris

Decret d’alcaldia de pròrroga de les mesures preventives adoptades davant la crisi del coronavirus

DECRET D’ALCALDIA
DE PRÒRROGA DE LES MESURES PREVENTIVES ADOPTADES DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS

El passat 11 de març, l’OMS va declarar el COVID-19 com a pandèmia. Davant aquesta situació, l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya han dictat tot un seguit de Resolucions i Instruccions que contenen diferents mesures dirigides a la prevenció i contenció de la pandèmia.
Com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel coronavirus Covid-19, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va decretar, per Resolució d’Alcaldia número 2020-0042, de data 12 de març, i seguint les directrius del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’adopció d’una sèrie de mesures preventives centrades en el tancament dels equipaments municipals on es duen a terme activitats de tipus cultural, museístic, esportiu, educatiu o d’oci, així com el mercat setmanal de venda no sedentària. Aquestes mesures preventives de tancament d’edificis s’acorden amb efectes del 13 al 27 de març de 2020, ambdós inclosos.
En data 13 de març de 2020, aquesta Alcaldia va dictar la Resolució número 2020-0043, per la qual es redueix la presència dels treballadors de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès durant el mateix termini indicat (del 13 al 27 de març de 2020, ambdós inclosos), respectant els serveis que es considerin essencials i necessaris, en el benentès que l’Alcaldia podria encomanar a tots els treballadors dins o fora de l’horari oficial tasques que es considerin necessàries per vetllar pels serveis essencials i necessaris.
En data 14 de març de 2020, s’aprova el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. L’Estat d’Alarma suposa una situació excepcional, que va obligar a prendre mesures més dràstiques, deixant sense efecte l’esquema acordat per la Resolució d’Alcaldia número 2020-043, de data 13 de març de 2020, sobre presència dels treballadors en el seu lloc de treball, i instaurant un nou sistema que implica la presència física mínima en les oficines municipals, mantenint els serveis essencials i instaurant un sistema de teletreball pel personal administratiu, que està funcionant correctament des del dilluns dia 16 de març de 2020.
Atesa la pròrroga de l’Estat d’Alarma, autoritzada pel Ple del Congrés dels Diputats el passat dimecres 25 de març de 2020, fins al proper diumenge 12 d’abril, inclòs.
En raó dels anteriors antecedents, i en ús de les facultats conferides per la vigent legislació de Règim Local.

RESOLC:
PRIMER.- Prorrogar les mesures preventives acordades per Resolució d’Alcaldia número 2020-0042, de data 12 de març de 2020, respecte el tancament de serveis i instal·lacions municipals de caràcter no essencial, durant tota la vigència de l’Estat d’Alarma.

SEGON.- Significar que es mantindrà la prestació de serveis bàsics i essencials a la ciutadania, garantint una presència mínima de personal administratiu en les oficines municipals. En cas de requerir el contacte amb l’Ajuntament, podreu fer servir els següents mitjans:

Atenció telefònica oficines Ajuntament: 977671350 (horari de dilluns a divendres de 9h a 14h) Correu electrònic: aj.banyeres@altanet.org Telèfon d’emergència: 626503363

TERCER. Informar a la ciutadania de la pròrroga de les mesures preventives acordades per mitjà de les xarxes socials i la web municipal.

QUART. Donar trasllat d’aquesta resolució al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).

CINQUÈ. Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local i al Ple a la propera sessió que celebrin.

En dono fe

L’Alcalde Amadeu Benach i Miquel El secretari interventor tresorer
El secretari interventor tresorer José Fèlix Velasco Martínez

Podeu veure el decret aquí:  DECRET 2020-0050 pròrroga mesures preventives

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès s’adhereix al “Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus”

L’ajuntament de Banyeres del Penedès s’ha adherit al “Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus” promogut per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

 

DECRET D’ALCALDIA
D’ADHESIÓ AL “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”

Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la posició i les demandes del món local català davant l’actual moment de dificultat, al qual manifest demanen l’adhesió dels ens locals del nostre país.
Ateses les atribucions de representació de l’ajuntament que corresponen a l’alcaldia, en virtut de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de l’article 53.1 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

RESOLC:

PRIMER.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès al “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”, que es transcriu a continuació:
“MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS

Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant la crisi generada pel contagi del COVID-19, volem adreçar el present manifest a la ciutadania, i també a la resta d’administracions, amb el convenciment que hem d’unir esforços per superar l’actual situació.

Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les conseqüències de la pandèmia del COVID-19 en les nostres vides, i l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra societat. Estem davant d’un moment transcendent de la nostra història, i hem d’estar-hi a l’alçada des de la responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest motiu, hem de començar insistint a la ciutadania que compleixi amb les indicacions que les autoritats sanitàries i, en general, les institucions estem dictant per a la prevenció i erradicació del COVID-19.

La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de transmissió del virus. Per aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom es quedi a casa seva amb l’excepció només d’aquelles persones que treballen en serveis establerts com a essencials. Només amb aquest confinament efectiu, amb la col·laboració i solidaritat de tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia.

Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures que s’estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de les persones, en especial les més vulnerables al virus, i l’adequació de les infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris puguin desenvolupar la seva tasca amb garanties.

És evident que és el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una banda, al costat de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren vulnerables i que rebien l’ajut de les administracions en tots els àmbits. En aquest sentit, s’han de reforçar aquestes línies d’actuació i, alhora, habilitar mitjans de pagament no presencials dels ajuts per evitar l’exposició de la ciutadania i dels professionals de l’àmbit social al contagi.

Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a conseqüència d’aquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, s’ha de dotar de recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho necessiten. Només des d’una visió sensible amb les persones i els col·lectius més vulnerables podrem garantir una sortida real d’aquest context de crisi.

Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies per a què els autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del nostre país pugui tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos possibles per tornar a la normalitat quan abans millor. No podem permetre que algunes empreses i comerços no tornin a obrir. Des de les administracions competents, cal ser contundents per enfortir la reactivació econòmica del nostre teixit empresarial.

Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta d’accés a les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i executem la majoria de les decisions preses per altres administracions. En aquests moments, més que mai, cal una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat institucionals. És en aquest sentit que necessitem disposar d’instruments efectius per a donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi.

Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya, des del món local reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions, així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les administracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que generarà la crisi; contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per a donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui; redefinir els programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament europeu del període 2021-2027.

És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera que puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària per a les exigències que haurem de fer front en els propers mesos i anys com a conseqüència de la paràlisi del COVID-19.

De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts anys. Ens posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre esperit comunitari. La ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats de Catalunya hem d’actuar conjuntament per a poder superar aquest repte. Estem convençuts que ens en sortirem i, per això, mirant l’horitzó i entenent aquesta crisi també com una oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera i cohesionada, volem fer una crida a les institucions supramunicipals: aquest futur l’hem de construir des de la corresponsabilitat real i efectiva.

Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees, estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des del diàleg i l’acord. El ens locals podem i volem ser corresponsables de les decisions estructurals que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i vivint actualment, ens fa tenir una especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem participar de la construcció d’aquest nou futur.

Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i famílies que han perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s’han contagiat pel COVID-19 i s’estan a casa o als hospitals.

Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en serveis essencials per a garantir que donem resposta com a societat en moments difícils, especialment a totes i tots els professionals sanitaris i als equips d’emergència que, de manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per revertir aquesta situació. L’esperit de tota aquesta gent és el que ha de conduir a mirar al futur amb esperança. Ens en sortirem!”.

SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local i al Ple de la corporació en la propera sessió que se’n celebri.

TERCER.- Publicar aquesta resolució al portal de transparència i a la web municipal.

QUART.- Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el manifest, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.

Banyeres del Penedès, a la data de la signatura.

Aqui us deixem el decret d’alcaldia: 20200326_Resolució_Decret d’Alcaldia_ Decret de Presidència _DECRET 2020-0049 Decret alcaldia MANIFEST ens locals davant coronavirus

Recomanacions per la correcta gestió domiciliària dels residus en situació d’emergència sanitària

Amb motiu de la situació d’emergència de salut pública provocada pel COVID-19, resulta imprescindible dictar instruccions sobre la gestió de residus domèstics en habitatges amb pacients en contacte amb COVID-19 i sense contacte.

1. El maneig domiciliari dels residus en habitatges amb positius o en quarantena per COVID-19, es recomana el següent:
• Els residus del pacient, inclòs el material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta ( guants, mocadors, màscares), s’han d’eliminar en una bossa de plàstic (bossa 1) en un cubell de brossa disposat en l’habitació, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura, sense realitzar cap separació per al reciclatge.
• La bossa de plàstic (bossa 1) s’ha de tancar adequadament i introduir-se en una segona bossa (bossa 2), al costat de la sortida de l’habitació, on a més es dipositaran els guants i màscara utilitzats pel cuidador, i es tancarà adequadament abans de sortir de l’habitació.
• La bossa 2, amb els residus anteriors, es dipositarà amb la resta de residus domèstics en la bossa de brossa (bossa 3) corresponent a la fracció resta.
Immediatament després es realitzarà una higiene completa de les mans, amb aigua i sabó, almenys 40-60 segons.
2. El maneig domiciliari dels residus en habitatges sense positius o quarantena, es recomana realitzar-ho de la següent manera:
• La separació dels residus es realitzarà com es realitza habitualment, tractant de maximitzar aquesta separació a fi de reduir la fracció resta generada. Les fraccions separades solo es dipositaran en els contenidors corresponents.
• Els guants de làtex o de nitril utilitzats per altres usos no deuen dipositar-se en el contenidor d’envasos lleugers (groc), sinó en el de resta (gris).

Qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb el Consell Comarcal del Baix Penedès.

Darrera actualització 101 punts PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PEL COVID-19 A CATALUNYA

Versió 26/03/2020 15 h. Noves preguntes o modificacions d’anteriors en color blau

Sobre mobilitat

1. Em puc moure dins del meu municipi?

La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. Sempre individualment excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o altra causa justificada. A més, es manté vigent el confinament a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, on hi ha controls per no entrar-hi ni sortir-ne, excepte els serveis essencials.

2. Puc entrar o sortir d’Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí?

No, perquè es manté el confinament a aquests municipis. Sí poden entrar i sortir les mercaderies i els serveis essencials en aquests municipis.

3. Puc entrar i sortir a la resta de municipis?

Sí, per a les activitats previstes (compra d’aliments o de productes farmacèutics de primera necessitat, desplaçament al centre de treball, retorn a domicili, assistència sanitària o cura de persones amb necessitats). La Generalitat demana limitar al màxim aquesta mobilitat.

4. Hi ha algun “certificat de mobilitat” o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle?

S’ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que el desplaçament s’ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma. És voluntari i no obligat. Està disponible al web del Departament d’Interior. Els Mossos d’Esquadra i les policies locals en disposaran de còpies impreses. Els establiments comercials autoritzats a l’obertura i els centres de treball poden tenir còpia impresa però no estan obligats. És vigent des del dilluns 23 de març de 2020 a les 00.00 h.

5. Puc anar a la meva segona residència?

No està permès.

6. Puc anar a la meva segona residència si la meva parella hi té la residència habitual?

Només pot anar-hi qui tingui la residència habitual.

7. Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si està a prop com allunyada del meu domicili?

Sí, entenent que es tracta d’atendre un menor. No està permesa l’entrada o sortida en el cas dels municipis on hi ha decretat confinament (Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí). En relació amb l’acord d’unificació de criteris dels jutjats de família de la ciutat de Barcelona, no s’altera el règim de guarda i custòdia vigent en cada cas, que es pot modificar per acord entre els progenitors.

8. Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili?

Demaneu a algú que us faci arribar els aliments o productes bàsics que us calguin o feu la compra per mitjans electrònics. Si no és possible, eviteu que entrin als establiments.

9. Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat/TEA que requereix sortir al carrer. Puc?

Si és imprescindible fer-ho per prescripció d’un professional sanitari, social o del Departament d’Educació, porteu a sobre el certificat de discapacitat i/o la prescripció del professional. A banda de l’acompanyament, es permet la sortida individual si la persona disposa d’autonomia.

10. La gent pot sortir al carrer i comprar?

Només per a les compres habituals i evitant aglomeracions. L’estada dins l’establiment ha de ser la mínima i imprescindible per fer la compra necessària. El Departament de Salut recomana mantenir entre 1 i 2 metres de distància entre persones.

11. Puc anar a comprar a establiments fora del meu municipi?

Només excepcionalment i de forma justificada. La compra s’ha de fer al més a prop possible del domicili per evitar desplaçaments innecessaris i reduir el temps a l’exterior.

12. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?

Només en els casos de persones vulnerables o dependents i sense que hi hagi contacte, i mantenint una distància d’entre 1 i 2 metres. També per a la recollida de menors d’edat als domicilis dels progenitors/tutors, inclòs el règim de custòdia compartida o similar.

13. Puc visitar els meus familiars dependents?

Sí, per garantir l’atenció que necessitin. Mantingueu la distància d’1 a 2 metres i eviteu el contacte físic.

14. Soc persona depenent. La persona que m’assisteix podrà venir?

Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.

15. Puc portar els infants al parc?

No.

16. Puc deixar els meus fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d’anar a treballar?

Sí, entenent que es tracta de tenir cura d’un menor d’edat.

17. Puc fer la compra per a persones que no poden fer-la per elles mateixes?

Sí, però quan l’hi porteu, no hi pot haver contacte i cal mantenir la distància d’entre 1 i 2 metres.

18. Puc baixar les escombraries?

Sí.

19. Puc baixar les escombraries del meu veí?

Sí, però sense tenir-hi contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.

20. Per què no puc anar a veure els avis i passar la tarda amb ells?

Són un col·lectiu molt vulnerable al virus. Cal evitar el contacte. Truca’ls sovint perquè se sentint acompanyats i comprova si tenen necessitats. Si cal, porta’ls el que necessitin (bàsic), però evitant el contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.

21. Podem estar als espais comunitaris de l’edifici on vivim?

No, atès que és un espai privat d’ús públic.

22. Puc fer ús de les zones comunes de l’edifici on visc?

Només per a les activitats imprescindibles (estendre la roba, per exemple) de forma individual. No es pot fer ús per a esbarjo, inclòs l’ús individual.

23. Puc sortir al meu pati/balcó/terrassa particular?

Sí, en poden fer ús les persones que resideixen al domicili.

24. Puc treure a passejar la meva mascota?

De forma individual cada persona, sempre a prop del domicili i pel temps mínim imprescindible.

25. Puc baixar a donar de menjar als animals del carrer?

Només ho poden fer els voluntaris de les entitats degudament acreditades pel municipi. S’ha de fer amb la freqüència i el temps mínim imprescindibles.

26. Puc anar a donar de menjar i beure als animals que tinc fora del meu domicili?

Només en el temps i forma imprescindible per fer-ho. No es permet passejar-los en grup.

27. I si la meva activitat professional és amb animals de granja o similar?

Sí que està permès en cas d’activitat professional amb animals de granja o similar.

28. Puc quedar amb gent al carrer?

No. La sortida al carrer es limita a les activitats descrites, que no inclouen les trobades.

29. Es pot anar a la platja?

No, perquè no està inclòs en els casos en què es permet la mobilitat a la via pública.

30. Es pot anar a parcs o al bosc?

No, perquè no està inclòs en els casos en què es permet la mobilitat a la via pública.

31. Puc anar a l’hort si està fora del meu domicili habitual?

No en el cas d’un hort particular (consum propi). Sí en cas que hi hagi activitat econòmica.

32. Quina limitació general hi ha pel que fa al nombre de persones dins de vehicles particulars?

Sempre de forma individual.

33. Hi ha excepcions a l’ús individual de vehicles particulars?

En vehicles particulars, hi poden anar un màxim de 2 persones si el conductor acompanya una persona que resideix al seu mateix domicili o desenvolupen la seva activitat al mateix centre de treball. Només serà possible en cas d’un dels desplaçaments permesos (centre sanitari, centre de treball o retorn a domicili) i si la persona que porta no pot conduir per les seves condicions particulars. Cal poder demostrar aquestes circumstàncies. S’ha establert que, com a màxim, anirà una persona per cada fila de seients, amb la màxima distància possible entre els ocupants (posicions en diagonal, no tot just darrere l’un de l’altre). També està permès que un conductor porti al vehicle particular persones grans, menors, dependents o discapacitats que no tenen autonomia. En aquest cas, podran anar en el vehicle més de 2 persones però tots els acompanyants del conductor hauran de tenir alguna de les condicions abans descrites, i evidentment cal respectar la capacitat màxima del vehicle.

34. També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa?

En el transport de mercaderies per carretera està expressament permès que vagin dues persones a la cabina del vehicle quan sigui necessari per raó del tipus de transport. En el cas dels professionals o d’empresa en activitat laboral, inclòs el desplaçament al centre de treball, en vehicles de fins a 9 places inclòs el conductor, es permet més d’un ocupant si són treballadors d’un mateix centre de treball o desenvolupen l’activitat professional conjuntament. S’ha establert que, com a màxim, hi anirà una persona per cada filera de seients, amb la màxima distància possible entre els ocupants (posicions en diagonal, no tot just l’un darrere de l’altre). Aquesta restricció no s’aplica als serveis essencials, a excepció del cas del sector alimentari, on sí que cal aplicar la restricció d’acord amb el que preveu la pregunta 96.

35. Poden circular motocicletes, bicicletes i patinets?

Sí, només per les causes de mobilitat previstes i de forma individual.

36. I dins de taxis i VTC?

Individualment, excepte si s’acompanya una persona discapacitada, menor o gran sense autonomia. S’ha de seure als seients posteriors.

37. Puc anar a recollir un familiar a l’aeroport, a l’estació…?

No està previst específicament a les excepcions a la mobilitat en l’espai públic. Sí que està previst per acompanyar persones amb discapacitat, menors o altres persones amb necessitats i causa justificada (com ara gent gran).

38. Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar?

Només per causa justificada i si és inajornable. Cal recordar que s’han suspès els terminis de tramitació administrativa (no caduquen els tràmits durant aquests dies).

39. Podem compartir cotxe per anar al metge?

Només menors, dependents, persones especialment vulnerables o altres causes justificades.

40. Els repartidors de paqueteria poden circular lliurement per fer la seva feina?

Sí, en el marc de la seva activitat laboral.

41. Si veiem gent desobeint el confinament obligatori sense necessitat, es pot denunciar?

Sí, però s’ha d’evitar l’ús massiu del 112 i de les comissaries. La policia ja està actuant d’ofici.

42. La policia pot arribar a detenir algú per anar pel carrer?

Sí, en cas que circuli i no pugui demostrar que ho fa per una de les causes que permet l’estat d’alarma o no faci cas a les indicacions dels agents de l’autoritat.

43. Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar o amic?

No es permet en cas que el difunt ho sigui a causa de la COVID-19. Per a la resta de casos no està prohibit però es recomana no fer cap reunió presencial. Si es fa, no es pot superar el terç de l’aforament màxim del local i cal mantenir una distància de seguretat d’entre 1 i 2 metres entre les persones. També s’han d’evitar tots els contactes corporals entre persones, fins i tot aquells vinculats a ritus, cerimonials o les tradicions de cortesia. A més, les mesures de restricció de circulació de persones no recullen de manera expressa l’exempció de la prohibició de desplaçaments motivats per aquesta causa.

44. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?

S’estan posposant totes les no urgents.

45. Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?

S’estan posposant totes les no urgents.

46. Funciona el transport públic?

Sí, però amb afectacions al servei i la seva ocupació segons tipologia amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament el gestor del servei.

47. Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos…)?

Consulteu amb l’ajuntament si podeu fer els tràmits telemàtics o posposar-los. S’han suspès els terminis de tramitació administrativa (els propers 15 dies no compten dins dels terminis disponibles per als tràmits administratius).

48. He de canviar de pis i fer la mudança. Puc?

Si és inajornable per venciment contractual o similar, es pot considerar necessitat justificada. Porteu al damunt la documentació que ho acrediti.

49. Puc anar a donar sang?

Sí, responent a les crides que faci l’autoritat sanitària i amb mesures de precaució.

50. Què passa si em caduca el DNI aquests dies?

S’ha establert la pròrroga d’1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d’edat que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

51. I en el cas del carnet de conduir?

La vigència dels permisos i llicències de conducció que caduquin durant l’estat d’alarma quedarà automàticament prorrogada per 60 dies.

52. Puc continuar conduint si m’ha caducat la ITV?

Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l’estat d’alarma.

53. Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l’exterior?

Porteu a sobre els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només situacions de molta alta excepcionalitat.

Sobre l’obertura d’activitats comercials o similars. Poden obrir?

54. Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars?

Sí, com a servei essencial.

55. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?

Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

56. Puc anar a bars i restaurants?

Estan obligats a tancar.

57. Puc anar al cine o teatre?

Estan obligats a tancar.

58. Puc anar al gimnàs o instal·lacions esportives?

Estan obligats a tancar tots els centres esportius i gimnasos i s’han cancel·lat els esdeveniments esportius.

59. Les biblioteques/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar?

Estan obligats a tancar.

60. Estan oberts els hotels?

Se n’ha decretat el tancament des del 27 de març inclòs. El tancament no afecta els hotels que es consideren serveis essencials perquè se n’ha previst l’ús extraordinari amb motiu de l’emergència de la COVID-19 a través de l’autoritat sanitària, i que estan publicats al BOE. El tancament tampoc afecta els hotels que allotgin persones vinculades a serveis essencials, per a l’atenció de persones amb necessitats (menors, gent gran, discapacitats o dependents) o altres de força major o situació de necessitat, a efectes exclusivament d’allotjament d’aquestes persones.

61. I altres establiments d’allotjament turístic, càmpings o aparcaments de caravanes?

S’aplica el mateix criteri que per als hotels. A més, cal tenir en compte que no està permès el desplaçament amb autocaravanes, excepte el retorn a domicili, ni ubicar-se en espais naturals, sinó únicament a l’espai que hagi habilitat el municipi.

62. I les persones que hi estiguin hostatjades de manera estable i de temporada?

Hi poden continuar hostatjades només si tenen les infraestructures en el seu espai d’allotjament (no en els serveis comuns) que els permetin desenvolupar les activitats de primera necessitat. No s’acceptaran nous allotjats en cap cas.

63. Els centres comercials estaran oberts?

Estan obligats a tancar.

64. Les botigues en general que no es trobin en la situació que exposa el punt anterior poden obrir?

Només les d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

65. Clíniques veterinàries?

La seva obertura està específicament prevista i autoritzada.

66. Perruqueries?

L’obertura del local no està permesa. Sí que està permesa la prestació professional de l’activitat a domicili. Es pot incloure el servei a animals domèstics per necessitat justificada.

67. Ferreteries?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.

68. Botigues d’electrodomèstics?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.

69. Botigues de recanvis?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.

70. Immobiliàries i altres de similars?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes.

71. Notaries?

Sí, però només amb cita prèvia concertada i únicament per a actuacions de caràcter urgent.

72. Botigues de cigarretes electròniques?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes. Sí que poden obrir les botigues de tabacs.

73. Botigues de mòbils?

Sí, com a excepció prevista per als locals minoristes (equips tecnològics i de telecomunicacions).

74. Locutoris?

No, perquè no s’inclou en les excepcions d’obligació de tancament de locals oberts al públic.

75. Hípiques?

No pel que fa a l’obertura al públic perquè seria assimilable als hipòdroms. Cal entendre que sí que s’hi pot accedir per a l’atenció dels animals com a causa de força major i justificable.

76. Tallers mecànics d’automoció?

Sí, se’n permet l’obertura però no poden fer activitat de comerç de béns al detall.

77. ITV?

S’ha aplicat el criteri de tancament.

78. Empreses de lloguer de vehicles a particulars?

S’ha establert un canvi normatiu que sí que permet l’obertura per al lloguer de vehicles a particulars per al desenvolupament de les activitats autoritzades.

79. Empreses de lloguer de vehicles per a ús professional?

Està permesa l’obertura del local comercial però només per a lloguer de vehicles professionals.

80. Llibreries i quioscos?

Sí, com a establiments de premsa i papereria (per tant, per a la venda de premsa i papereria).

81. Els restaurants poden tancar al públic i fer menjars per emportar?

Només està específicament permesa l’entrega a domicili.

82. Els establiments d’alimentació poden vendre menjar preparat?

Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.

83. Els forns de pa poden vendre begudes, inclòs cafè?

Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.

84. Poden continuar les obres a la via pública?

Sí, perquè no és una activitat comercial minorista.

85. I les protectores d’animals?

Sí, però no es podrà passejar els animals en grups de persones.

86. I el mercat setmanal?

Pot funcionar però només les parades d’alimentació i begudes, productes higiènics, papereria, equips tecnològics i de telecomunicacions i aliments per a animals de companyia.

87. Botigues de begudes?

Sí.

88. Si tanquen els comerços minoristes i necessito un producte concret, com el puc aconseguir?

Està permès el comerç per internet, per correspondència o telefònic. Per tant, podeu fer la comanda per aquests mitjans.

89. Està permesa la compravenda entre particulars?

No, l’estat d’alarma només permet el desplaçament per les vies d’ús públic per comprar aliments, productes de farmàcia i de primera necessitat.

90. Les activitats comercials que tenen fabricació i venda, poden treballar a porta tancada?

Sí, per exemple, una fusteria que tingui taller propi pot treballar si està tancada al públic.

91. Les botigues que fan reparació d’electrodomèstics o similar poden obrir?

No, només poden treballar a porta tancada. Poden prestar servei de reparació a domicili.

92. Pot obrir el restaurant o cafeteria d’una àrea de servei o benzinera?

No, però la botiga pot facilitar la venda d’aliments, sense consumició en el local.

Altres

93. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?

D’informació el 012, per a simptomatologia el 061. El 112 només per a emergències i en cap cas per a informació.

94. Què faig si rebo informació dels meus contactes a través del mòbil?

Contrasteu sempre la informació amb les instruccions i dades de les fonts oficials. No reenvieu informació que no sigui de fonts oficials i no hagueu comprovat prèviament.

95. S’han accelerat els tràmits per defuncions?

Sí, s’ha previst poder practicar els enterraments, incineracions o donació del cadàver a la ciència sense que hagin transcorregut 24 hores de la mort, sempre i quan no sigui contrari a la voluntat de la persona difunta o dels seus hereus.

96. Hi ha mesures especials previstes per als centres de treball que han de continuar funcionant?

Sí, la separació entre treballadors i treballadores, així com en relació amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser d’un metre i mig de distància. No és aplicable a professionals que, per raó de la seva activitat, han de prestar els seus serveis a distàncies inferiors, com és el cas dels serveis essencials. L’excepció no s’aplica als treballadors d’indústria d’abastiment alimentari i servei de centres de distribució (magatzems i centres logístics), establiments en què es produeixin aliments (granges, llotges, fàbriques de pinso per a alimentació animal, escorxadors) i subministrament de béns i serveis per al seu normal funcionament.

97. Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència?

Sí.

98. Què es considera un servei essencial?

Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, serveis judicials, notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, bancs i finances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris), escorxadors i els allotjaments turístics que s’hagin definit com a tals.

99. He de posar una denúncia: puc anar a una comissaria a posar-la?

Com a servei essencial, les comissaries són obertes, amb el mateix horari. No obstant això, els desplaçaments s’han de reduir al màxim; per tant, eviteu anar a les comissaries si no es tracta d’assumptes urgents i rellevants.

100. Quins són els grups de més risc?

Salut indica que els grups de més risc són les persones d’edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes al sistema immunològic.

101. A quin contenidor van els guants de làtex o nitril que es facin servir?

Al contenidor de rebuig: en cap cas al contenidor d’envasos (groc). En el cas d’un domicili on resideix una persona infectada per la COVID-19 o en quarantena, caldrà que la brossa es gestioni d’acord a les mesures preventives de seguretat que estableix Salut.

Darrera actualització 100 punts PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PEL COVID-19 A CATALUNYA

Versió 25/03/2020 20 h. Noves preguntes o modificacions d’anteriors en color blau

Sobre mobilitat

1. Em puc moure dins del meu municipi?

La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. Sempre individualment excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o altra causa justificada. A més, es manté vigent el confinament a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, on hi ha controls per no entrar-hi ni sortir-ne, excepte els serveis
essencials.

2. Puc entrar o sortir d’Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí?
No, perquè es manté el confinament a aquests municipis. Sí poden entrar i sortir les mercaderies i els serveis essencials en aquests municipis.

3. Puc entrar i sortir a la resta de municipis?
Sí, per a les activitats previstes (compra d’aliments o de productes farmacèutics de primera necessitat, desplaçament al centre de treball, retorn a domicili, assistència sanitària o cura de
persones amb necessitats). La Generalitat demana limitar al màxim aquesta mobilitat.

4. Hi ha algun “certificat de mobilitat” o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle?
S’ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que el desplaçament s’ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma. És voluntari i no obligat. Està disponible al web del Departament d’Interior. Els Mossos d’Esquadra i les policies locals en disposaran de còpies impreses. Els establiments comercials autoritzats a l’obertura i els centres de treball poden tenir còpia impresa però no estan obligats. És vigent des del dilluns 23 de març de 2020 a les 00.00 h.

5. Puc anar a la meva segona residència?
No està permès.

6. Puc anar a la meva segona residència si la meva parella hi té la residència habitual?
Només pot anar-hi qui tingui la residència habitual.

7. Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si està a prop com allunyada del meu domicili?
Sí, entenent que es tracta d’atendre un menor. No està permesa l’entrada o sortida en el cas dels municipis on hi ha decretat confinament (Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí). En relació amb l’acord d’unificació de criteris dels jutjats de família de la ciutat de Barcelona, no s’altera el règim de guarda i custòdia vigent en cada cas, que es pot modificar per acord entre els progenitors.

8. Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili?
Demaneu a algú que us faci arribar els aliments o productes bàsics que us calguin o feu la compra per mitjans electrònics. Si no és possible, eviteu que entrin als establiments.

9. Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat/TEA que requereix sortir al carrer. Puc?
Si és imprescindible fer-ho per prescripció d’un professional sanitari, social o del Departament d’Educació, porteu a sobre el certificat de discapacitat i/o la prescripció del professional. A banda de l’acompanyament, es permet la sortida individual si la persona disposa d’autonomia.

10. La gent pot sortir al carrer i comprar?
Només per a les compres habituals i evitant aglomeracions. L’estada dins l’establiment ha de ser la mínima i imprescindible per fer la compra necessària. El Departament de Salut recomana mantenir entre 1 i 2 metres de distància entre persones.

11. Puc anar a comprar a establiments fora del meu municipi?
Només excepcionalment i de forma justificada. La compra s’ha de fer al més a prop possible del domicili per evitar desplaçaments innecessaris i reduir el temps a l’exterior.

12. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?
Només en els casos de persones vulnerables o dependents i sense que hi hagi contacte, i mantenint una distància d’entre 1 i 2 metres. També per a la recollida de menors d’edat als domicilis dels progenitors/tutors, inclòs el règim de custòdia compartida o similar.

13. Puc visitar els meus familiars dependents?
Sí, per garantir l’atenció que necessitin. Mantingueu la distància d’1 a 2 metres i eviteu el contacte físic.

14. Soc persona depenent. La persona que m’assisteix podrà venir?
Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.

15. Puc portar els infants al parc?
No.

16. Puc deixar els meus fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d’anar a treballar?
Sí, entenent que es tracta de tenir cura d’un menor d’edat.

17. Puc fer la compra per a persones que no poden fer-la per elles mateixes?
Sí, però quan l’hi porteu, no hi pot haver contacte i cal mantenir la distància d’entre 1 i 2 metres.

18. Puc baixar les escombraries?
Sí.

19. Puc baixar les escombraries del meu veí?
Sí, però sense tenir-hi contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.

20. Per què no puc anar a veure els avis i passar la tarda amb ells?
Són un col·lectiu molt vulnerable al virus. Cal evitar el contacte. Truca’ls sovint perquè se sentint acompanyats i comprova si tenen necessitats. Si cal, porta’ls el que necessitin (bàsic), però evitant el contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.

21. Podem estar als espais comunitaris de l’edifici on vivim?

No, atès que és un espai privat d’ús públic.

22. Puc fer ús de les zones comunes de l’edifici on visc?
Només per a les activitats imprescindibles (estendre la roba, per exemple) de forma individual. No es pot fer ús per a esbarjo, inclòs l’ús individual.

23. Puc sortir al meu pati/balcó/terrassa particular?
Sí, en poden fer ús les persones que resideixen al domicili.

24. Puc treure a passejar la meva mascota?
De forma individual cada persona, sempre a prop del domicili i pel temps mínim imprescindible.

25. Puc anar a donar de menjar i beure als animals que tinc fora del meu domicili?
Només en el temps i forma imprescindible per fer-ho. No es permet passejar-los en grup.

26. I si la meva activitat professional és amb animals de granja o similar?
Sí que està permès en cas d’activitat professional amb animals de granja o similar.

27. Puc quedar amb gent al carrer?
No. La sortida al carrer es limita a les activitats descrites, que no inclouen les trobades.

28. Es pot anar a la platja?
No, perquè no està inclòs en els casos en què es permet la mobilitat a la via pública.

29. Es pot anar a parcs o al bosc?
No, perquè no està inclòs en els casos en què es permet la mobilitat a la via pública.

30. Puc anar a l’hort si està fora del meu domicili habitual?
No en el cas d’un hort particular (consum propi). Sí en cas que hi hagi activitat econòmica.

31. Quina limitació general hi ha pel que fa al nombre de persones dins de vehicles particulars?
Sempre de forma individual.

32. Hi ha excepcions a l’ús individual de vehicles particulars?
En vehicles particulars, hi poden anar un màxim de 2 persones si el conductor acompanya una persona que resideix al seu mateix domicili o desenvolupen la seva activitat al mateix centre de treball. Només serà possible en cas d’un dels desplaçaments permesos (centre sanitari, centre de treball o retorn a domicili) i si la persona que porta no pot conduir per les seves condicions particulars. Cal poder demostrar aquestes circumstàncies. S’ha establert que, com a màxim, anirà una persona per cada fila de seients, amb la màxima distància possible entre els ocupants (posicions en diagonal, no tot just darrere l’un de l’altre).  També està permès que un conductor porti al vehicle particular persones grans, menors, dependents o discapacitats que no tenen autonomia. En aquest cas, podran anar en el vehicle més de 2 persones però tots els acompanyants del conductor hauran de tenir alguna de les condicions abans descrites, i evidentment cal respectar la capacitat màxima del vehicle.

33. També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa?
En el transport de mercaderies per carretera està expressament permès que vagin dues persones a la cabina del vehicle quan sigui necessari per raó del tipus de transport. En el cas dels professionals o d’empresa en activitat laboral, inclòs el desplaçament al centre de treball, es permet més d’un ocupant si són treballadors d’un mateix centre de treball o desenvolupen l’activitat professional conjuntament. Es recomana que l’ocupació sigui la mínima possible intentant que hi hagi separació entre els ocupants dels seients (posteriors o del davanter si és furgoneta amb tres places davanteres). Es comprovarà que el vehicle està a nom de l’empresa o autònom.

34. Poden circular motocicletes, bicicletes i patinets?
Sí, només per les causes de mobilitat previstes i de forma individual.

35. I dins de taxis i VTC?
Individualment, excepte si s’acompanya una persona discapacitada, menor o gran sense autonomia. S’ha de seure als seients posteriors.

36. Puc anar a recollir un familiar a l’aeroport, a l’estació…?
No està previst específicament a les excepcions a la mobilitat en l’espai públic. Sí que està previst per acompanyar persones amb discapacitat, menors o altres persones amb necessitats i causa justificada (com ara gent gran).

37. Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar?
Només per causa justificada i si és inajornable. Cal recordar que s’han suspès els terminis de tramitació administrativa (no caduquen els tràmits durant aquests dies).

38. Podem compartir cotxe per anar al metge?
Només menors, dependents, persones especialment vulnerables o altres causes justificades.

39. Els repartidors de paqueteria poden circular lliurement per fer la seva feina?
Sí, en el marc de la seva activitat laboral.

40. Si veiem gent desobeint el confinament obligatori sense necessitat, es pot denunciar?
Sí, però s’ha d’evitar l’ús massiu del 112 i de les comissaries. La policia ja està actuant d’ofici.

41. La policia pot arribar a detenir algú per anar pel carrer?
Sí, en cas que circuli i no pugui demostrar que ho fa per una de les causes que permet l’estat d’alarma o no faci cas a les indicacions dels agents de l’autoritat.

42. Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar o amic?
No es permet en cas que el difunt ho sigui a causa de la COVID-19. Per a la resta de casos no està prohibit però es recomana no fer cap reunió presencial. Si es fa, no es pot superar el terç de l’aforament màxim del local i cal mantenir una distància de seguretat d’entre 1 i 2 metres entre les persones. També s’han d’evitar tots els contactes corporals entre persones, fins i tot aquells vinculats a ritus, cerimonials o les tradicions de cortesia. A més, les mesures de restricció de circulació de persones no recullen de manera expressa l’exempció de la prohibició de desplaçaments motivats per aquesta causa.

43. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?
S’estan posposant totes les no urgents.

44. Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?
S’estan posposant totes les no urgents.

45. Funciona el transport públic?
Sí, però amb afectacions al servei i la seva ocupació segons tipologia amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament el gestor del servei.

46. Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos…)?

Consulteu amb l’ajuntament si podeu fer els tràmits telemàtics o posposar-los. S’han suspès els terminis de tramitació administrativa (els propers 15 dies no compten dins dels terminis disponibles per als tràmits administratius).

47. He de canviar de pis i fer la mudança. Puc?
Si és inajornable per venciment contractual o similar, es pot considerar necessitat justificada. Porteu al damunt la documentació que ho acrediti.

48. Puc anar a donar sang?
Sí, responent a les crides que faci l’autoritat sanitària i amb mesures de precaució.

49. Què passa si em caduca el DNI aquests dies?
S’ha establert la pròrroga d’1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d’edat que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

50. I en el cas del carnet de conduir?
La vigència dels permisos i llicències de conducció que caduquin durant l’estat d’alarma quedarà automàticament prorrogada per 60 dies.

51. Puc continuar conduint si m’ha caducat la ITV?
Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l’estat d’alarma.

52. Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l’exterior?
Porteu a sobre els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només situacions de molta alta excepcionalitat.

Sobre l’obertura d’activitats comercials o similars. Poden obrir?

53. Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars?
Sí, com a servei essencial.

54. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?
Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

55. Puc anar a bars i restaurants?
Estan obligats a tancar.

56. Puc anar al cine o teatre?
Estan obligats a tancar.

57. Puc anar al gimnàs o instal·lacions esportives?
Estan obligats a tancar tots els centres esportius i gimnasos i s’han cancel·lat els esdeveniments esportius.

58. Les biblioteques/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar?
Estan obligats a tancar.

59. Estan oberts els hotels?
Se n’ha decretat el tancament en el termini màxim de 7 dies a partir del 19 de març. El tancament no afecta els usos extraordinaris amb motiu de l’emergència de la Covid-19 que estableixi l’autoritat sanitària, incloent-hi l’allotjament de persones vinculades a serveis essencials, per a l’atenció de persones amb necessitats (menors, gent gran, discapacitats o dependents) o per causa de força major o situació de necessitat. Els hotels que expressament poden restar oberts els publica al BOE l’autoritat sanitària.

60. I altres establiments d’allotjament turístic, càmpings o aparcaments de caravanes?
S’aplica el mateix criteri que per als hotels. A més, cal tenir en compte que no està permès el desplaçament amb autocaravanes, excepte el retorn a domicili, ni ubicar-se en espais naturals, sinó únicament a l’espai que hagi habilitat el municipi.

61. I les persones que hi estiguin hostatjades de manera estable i de temporada?
Hi poden continuar hostatjades només si tenen les infraestructures en el seu espai d’allotjament (no en els serveis comuns) que els permetin desenvolupar les activitats de primera necessitat. No s’acceptaran nous allotjats en cap cas.

62. Els centres comercials estaran oberts?
Estan obligats a tancar.

63. Les botigues en general que no es trobin en la situació que exposa el punt anterior poden obrir?
Només les d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

64. Clíniques veterinàries?
La seva obertura està específicament prevista i autoritzada.

65. Perruqueries?
L’obertura del local no està permesa. Sí que està permesa la prestació professional de l’activitat a domicili. Es pot incloure el servei a animals domèstics per necessitat justificada.

66. Ferreteries?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.

67. Botigues d’electrodomèstics?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.

68. Botigues de recanvis?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.

69. Immobiliàries i altres de similars?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes.

70. Notaries?
Sí, però només amb cita prèvia concertada i únicament per a actuacions de caràcter urgent.

71. Botigues de cigarretes electròniques?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes. Sí que poden obrir les botigues de tabacs.

72. Botigues de mòbils?
Sí, com a excepció prevista per als locals minoristes (equips tecnològics i de telecomunicacions).

73. Locutoris?
No, perquè no s’inclou en les excepcions d’obligació de tancament de locals oberts al públic.

74. Hípiques?

No pel que fa a l’obertura al públic perquè seria assimilable als hipòdroms. Cal entendre que sí que s’hi pot accedir per a l’atenció dels animals com a causa de força major i justificable.

75. Tallers mecànics d’automoció?
Sí, se’n permet l’obertura però no poden fer activitat de comerç de béns al detall.

76. ITV?
S’ha aplicat el criteri de tancament.

77. Empreses de lloguer de vehicles a particulars?
No està permesa l’obertura del local comercial perquè té la consideració d’activitat comercial minorista. S’ha de permetre el retorn de vehicles prèviament llogats.

78. Empreses de lloguer de vehicles per a ús professional?
Està permesa l’obertura del local comercial però només per a lloguer de vehicles professionals.

79. Llibreries i quioscos?
Sí, com a establiments de premsa i papereria (per tant, per a la venda de premsa i papereria).

80. Els restaurants poden tancar al públic i fer menjars per emportar?
Només està específicament permesa l’entrega a domicili.

81. Els establiments d’alimentació poden vendre menjar preparat?
Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.

82. Els forns de pa poden vendre begudes, inclòs cafè?
Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.

83. Poden continuar les obres a la via pública?
Sí, perquè no és una activitat comercial minorista.

84. I les protectores d’animals?
Sí, però no es podrà passejar els animals en grups de persones.

85. I el mercat setmanal?
Pot funcionar però només les parades d’alimentació i begudes, productes higiènics, papereria, equips tecnològics i de telecomunicacions i aliments per a animals de companyia.

86. Botigues de begudes?
Sí.

87. Si tanquen els comerços minoristes i necessito un producte concret, com el puc aconseguir?
Està permès el comerç per internet, per correspondència o telefònic. Per tant, podeu fer la comanda per aquests mitjans.

88. Està permesa la compravenda entre particulars?
No, l’estat d’alarma només permet el desplaçament per les vies d’ús públic per comprar aliments, productes de farmàcia i de primera necessitat.

89. Les activitats comercials que tenen fabricació i venda, poden treballar a porta tancada?
Sí, per exemple, una fusteria que tingui taller propi pot treballar si està tancada al públic.

90. Les botigues que fan reparació d’electrodomèstics o similar poden obrir?
No, només poden treballar a porta tancada. Poden prestar servei de reparació a domicili.

91. Pot obrir el restaurant o cafeteria d’una àrea de servei o benzinera?
No, però la botiga pot facilitar la venda d’aliments, sense consumició en el local.

Altres
92. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?
D’informació el 012, per a simptomatologia el 061. El 112 només per a emergències i en cap cas per a informació.

93. Què faig si rebo informació dels meus contactes a través del mòbil?
Contrasteu sempre la informació amb les instruccions i dades de les fonts oficials. No reenvieu informació que no sigui de fonts oficials i no hagueu comprovat prèviament.

94. S’han accelerat els tràmits per defuncions?
Sí, s’ha previst poder practicar els enterraments, incineracions o donació del cadàver a la ciència sense que hagin transcorregut 24 hores de la mort, sempre i quan no sigui contrari a la voluntat de la persona difunta o dels seus hereus.

95. Hi ha mesures especials previstes per als centres de treball que han de continuar funcionant?

Sí, la separació entre treballadors i treballadores, així com en relació amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser d’un metre i mig de distància. No és aplicable a professionals que, per raó de la seva activitat, han de prestar els seus serveis a distàncies inferiors, com és el cas dels serveis essencials. L’excepció no s’aplica als treballadors d’indústria d’abastiment alimentari i servei de centres de distribució (magatzems i centres logístics), establiments en què es produeixin aliments (granges, llotges, fàbriques de pinso per a alimentació animal, escorxadors) i subministrament de béns i serveis per al seu normal funcionament.

96. Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència?
Sí.

97. Què es considera un servei essencial?
Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, bancs i finances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris) i escorxadors.

98. He de posar una denúncia: puc anar a una comissaria a posar-la?
Com a servei essencial, les comissaries són obertes, amb el mateix horari. No obstant això, els desplaçaments s’han de reduir al màxim; per tant, eviteu anar a les comissaries si no es tracta d’assumptes urgents i rellevants.

99. Quins són els grups de més risc?
Salut indica que els grups de més risc són les persones d’edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb
problemes al sistema immunològic.

100. A quin contenidor van els guants de làtex o nitril que es facin servir?
Al contenidor de rebuig: en cap cas al contenidor d’envasos (groc). En el cas d’un domicili on resideix una persona infectada per la COVID-19 o en quarantena, caldrà que la brossa es gestioni d’acord a les mesures preventives de seguretat que estableix Salut.