Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bo jove de lloguer per a persones de 18 a 35 anys inclosos

RESOLUCIÓ DSO/1650/2022, de 26 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de les Subvencions del Bo Lloguer Jove

A QUI VA DIRIGIT EL BO JOVE i REQUISITS PRINCIPALS:

Joves de 18 a 35 anys inclosos en el moment de demanar la subvenció que, a més de complir els requisits establerts a les bases i a la convocatòria puguin acreditar:

– Ser titulars d’un contracte de lloguer de màxim 600 euros mensuals o, en el cas del lloguer d’una habitació d’un màxim de 300 euros mensuals.

– Estar empadronats al domicili.

– Disposar d’una font regular d’ingressos segons estableix les bases de la convocatòria.

– Estar al corrent de pagament dels lloguers i pagar el lloguer en un d’aquests sistemes: rebut domiciliat / ingrés en compte / bizum / rebut emès per l’administrador de la finca / transferència bancària.

– En el cas de ser titular d’un contracte de lloguer d’un habitatge, cal acreditar el pagament de la fiança a l’arrendador. (lloguer d’una habitació no cal).

– Complir les obligacions tributàries de l’estat, Generalitat de Catalunya i Tresoreria de la Seguretat Social.

QUAN PODRÉ SOL·LICITAR EL BO JOVE?

A partir del 08/Juny/2022 a les 09.00 h fins el 17/Juny/2022 a les 17.00 hores.

Preferiblement les sol.licituds hauràn de ser telemàtiques i es resoldran seguint l’ordre d’entrada, amb la documentació completa i correcta, fins l’exhauriment de la dotació pressupostària.

QUÈ NECESSITES PER FER AQUEST TRÀMIT?

PAS 1: Identificar-me electrònicament.

Per accedir al formulari de sol·licitud heu de disposar d’algun mitjà vàlid d’identificació electrònica (IdCat mòbil,

IdCat certificat, DNIe,…)

Si no teniu cap sistema d’identificació , podeu tramitar l’IdCat mòbil a través del següent enllaç:

https://idcatmobil.seu.cat/

 Només necessites:

– DNI o TIE (no només el NIE) 

– Targeta Sanitària Individual (TSI) o MUFACE

– Número de telèfon mòbil

PAS 2: OMPLIR TOTA LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA AMB TOTES LES DADES

Web per fer el tràmit:

https://habitatge.gencat.cat/bojove

Recorda: El tràmit estarà disponible a partir del 08/06 a les 09.00 h fins el dia 17/06 a les 17.00 h de la tarda

PAS 3: OBLIGATORI ADJUNTAR AL TRÀMIT WEB TOTA LA DOCUMENTACIÓ MÍNIMA PER PODER VALIDAR CORRECTAMENT LA SOL·LICITUD.

Documentació mínima obligatòria que hauràs d’adjuntar:

1- El contracte de lloguer d’habitatge o d’habitació.

2- El full de transferència bancària o document equivalent on la teva entitat bancària faci constar que ets titular del compte corrent on vols rebre els diners de l’ajut.

Si necessites el full de transferència bancària SEPA, pots imprimir el document adjunt copiant aquest enllaç; https://habitatge.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/DSO/A_Habitatge/Documents/diversos/RE_704_sol_trans_banc.pdf

Hauràs de portar-ho a la teva entitat perquè el puguin omplir correctament, signar i segellar-te’l i també hauràs de signar tu on hi diu” signatura del creditor/creditora”

3- Els rebuts de lloguer pagats del 2022 fins a la data de la sol·licitud (TOTS junts en un sol fitxer).

4- Si s’escau, omplir la declaració responsable d’ingressos (Només en els casos de no poder acreditar ingressos any 2020) I PENJA-LA EN UN SOL .PDF

Per a més informació del bo jove i preguntes freqüents pots seguir aquest enllaç:

https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/preguntes-frequents/bo-jove-de-lloguer/

També podràs posar-te en contacte amb l’oficina d’Habitatge del Consell Comarcal mitjançant el correu electrònic: borsahabitatge@baixpenedes.cat o al telèfon: 977 66 58 17