Període mig de pagament a proveïdors

La publicació del període mig de pagament és obligatori pels ajuntaments i està regulat al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

No obstant, la metodologia de càlcul continguda en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es va modificar amb el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, per tal d’alinear la metodologia de càlcul a la Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrer de 2011, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, modificant la forma de computar l’inici del número de dies de pagament i pendents de pagament.

Disposició transitòria única. Publicació del període mig de pagament a proveïdors en comunitats autònomes i corporacions locals.

Mentre no es produeixi la modificació de l’Ordre HAP / 2105/2012, d’1 d’octubre, les comunitats autònomes i les corporacions locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, han de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per a la publicació i seguiment, i publicaran abans del dia trenta de cada mes al seu portal web, la informació a què es refereix l’article 6 referida al mes anterior. La resta de corporacions locals publicaran i comunicaran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques aquesta informació referida a cada trimestre l’any abans del dia trenta del mes següent a la finalització d’aquest trimestre. La primera publicació mensual de la informació que preveu aquest Reial decret tindrà lloc al mes d’octubre de 2014 referida a les dades del mes de setembre de 2014, i la primera publicació trimestral serà al mes d’octubre de 2014 referida al trimestre anterior.

Període PMPP
3r trimestre 2014 9,32
4t trimestre 2014 19,75
1r trimestre 2015 42,53
2n trimestre 2015 27,67
3r trimestre 2015 41,86
4t trimestre 2015 68,60
1r trimestre 2016 15,71
2n trimestre 2016 33,13
3r trimestre 2016 27,71
4t trimestre 2016 21,76
1r trimestre 2017 10,46
2n trimestre 2017 8,69
3r trimestre 2017 6,30
4t trimestre 2017 -6,41
1r trimestre 2018 -2,55
2n trimestre 2018 17,18
3r trimestre 2018 21,22
4t trimestre 2018 21,19
1r trimestre 2019 29,31
2n trimestre 2019 21,05
3r trimestre 2019 10,12
4t trimestre 2019 5,09
1r trimestre 2020 2,99
2n trimestre 2020 4,54
3r trimestre 2020 7,03
4t trimestre 2020 4,54
1r trimestre 2021 6,30
2n trimestre 2021 5,19
3r trimestre 2021 8,07
4t trimestre 2021 5,48
1r trimestre 2022 6,35
2n trimestre 2022 6,12
3r trimestre 2022 5,52
4t trimestre 2022 6,88
1r trimestre 2023 8,60