Avisos

Transport escolar curs 2020-21

Per tot aquells alumnes que vulguin sol·licitar de nou o que no van poder fer el tràmit de les per-sol·licituds degut a l’estat d’alarma i no han sol·licitat per e-mail o electrònicament, ho podran fer de la següent manera, depenent del tipus de servei que volen sol·licitar:

SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR:

 • Transport escolar obligatori entre municipis (ESO i EE).
 • Transport escolar no obligatori dins del municipi (EIPRI), llevat de Calafell i el Vendrell, que gestionen el servei directament des de l’Ajuntament respectiu.

TRÀMITS

1- Descarregar la sol·licitud de la pàgina web www.ccbp.cat (El Consell > Serveis i tràmits > Serveis al ciutadà > Educació > Sol·licitud transport escolar curs 2020-21). En aquesta mateixa web hi podreu trobar altres informacions referents al Departament d’Ensenyament que poden ser del vostre interès.

2- S’haurà d’omplir i signar, adjuntant la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a, el pare i la mare o tutors. Si l’alumne no té DNI, haurà d’adjuntar fotocòpia del llibre de família.(Només necessari per noves altes)
 • Certificat o volant d’Empadronament. Si no pot aportar, el demanarem directament des del Consell.
 • Número IDALU o RALC a facilitar pel centre escolar.(Només necessari per noves altes)
 • MANDAT DE CÀRREC. Omplir, signar i segellat per la entitat bancària i fotocòpia de la primera pàgina del compte bancari, amb el codi IBAN (per els/les alumnes de transport no obligatori (Primària, Batxillerat i alumnes d’ESO que no segueixen el mapa escolar)

Així mateix, són condicions indispensables:

 1. Que signi el pare/mare o tutor.
 2. No ser deutors/es del Consell Comarcal del Baix Penedès, en l’àmbit de l’Ensenyament.

3- Enviar la sol·licitud i la documentació a educa@baixpenedes.cat.

Cal fer la tramitació cada curs escolar, sempre que es vulgui utilitzar el Servei de Transport Escolar. En cas que no es faci, no es podrà fer ús del servei.

Aquí trobareu el model de sol·licitud MODEL 12- Sollicitud Transport Escolar_

 

Convocatòria ajut individual de menjador. Curs 2020-21

Davant aquesta situació d’excepcionalitat, i per tal de salvaguardar la protecció de la salut de la ciutadania evitant les aglomeracions i concentració d’un nombre elevat de persones a les dependències dels centres educatius i del Consell Comarcal del Baix Penedès i garantir simultàniament l’adequada prestació dels serveis públics que resultin imprescindibles per a la ciutadania, les sol·licituds per aquesta convocatòria s’hauran de presentar de forma telemàtica, a través de la Seu Electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. No obstant, depenent de l’evolució de la pandèmia, s’habilitaran formes de presentació de sol·licituds de forma presencial.

Us deixem l’enllaç del Consell Comarcal on trobareu tota la informació http://ccbp.cat/index.php/aim-2020-21  Així com per fer la tramitació electrònica de l’Ajut Individual de Menjador (actiu a partir del 8 de juny.

TERMINIS
 • Les sol·licituds es podran presentar de forma telemàtica a partir del dia 8 de juny de 2020 i romandrà oberta durant tot el curs escolar 2020-21.
 • Els alumnes que sol·licitin beca de menjador, hauran de tenir, obligatòriament DNI o NIE.

CRITERIS PER ATORGAMENT D’AJUTS (orientatiu)

 1. El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:
 • Primer adult (sustentadors principals): 10.981,40 €
 • Segon adult (sustentadors principals): 5.490,80 €
 • Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels sustentadors principals: 2.745,35 €

Per cada nen de la unitat familiar: 3.294,45 €

Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar, es concedirà un ajut de fins al 50% del cost del servei de menjador. Les sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest llindar constaran com a denegades.

 1. No tenir un volum de negoci superior a 155.000,00 € calculat sumant els volums de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar.
 2. Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvencions rebudes per a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d’emancipació, no superi 1.700,00 €.
 3. La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l’habitatge habitual, no pot superar els 42.900.00 €.

Aquí us deixem les bases on s’explica tot MODEL 23 – Nota Informativa Centres Escolars tramitació AIM (curs 2020-21)

Sistema de cita prèvia al Cadastre

Us informem que els ciutadans que desitgin anar a qualsevol Gerència del Cadastre hauran d’obtenir amb antelació una cita prèvia per poder ser atesos.

Les cites prèvies es poden obtenir mitjançant la Sede Electrònica del Catastro (www.sedecatastro.gob.es), o de la Línea Directa del Catastro (902 37 36 35 / 91 387 45 50). La concertació de cita és imprescindible per anar a una Gerència del Cadastre a  obtenir informació cadastral, presentar documents o expedients, realitzar consultes, obtenir notificacions o realitzar qualsevol altre tràmit relacionat amb el Cadastre.

La implantació d’aquesta mesura és imprescindible per garantir el compliment de les mesures de seguretat dictaminades per les autoritats sanitàries.

Les oficines d’atenció al públic de BASE Gestió d’Ingressos reobriran el proper dilluns 8 de juny

Les oficines d’atenció al públic de BASE Gestió d’Ingressos reobriran el proper dilluns 8 de juny. Els usuaris que necessitin acudir a les oficines i als punts d’atenció de BASE hauran de sol·licitar cita prèvia a través del web www.base.cat  o trucant directament a les oficines de BASE  (Oficina El Vendrell 977.66.01.29), d’aquesta manera s’agilitzaran les gestions i s’evitaran temps d’espera i la concentració de persones en l’actual situació de pandèmia. Sense cita prèvia no s’atendrà.

Remarcar que s’han introduït millores que permetran als contribuents ser assistits i fer els seus tràmits de manera més àgil. En aquest senti, els nous serveis amb els quals BASE ha treballat per posar a l’abast del ciutadà i de les empreses són:

 • Enviament de cartes de pagament per correu electrònic o mitjançant SMS a les persones que han acceptat relacionar-se electrònicament amb BASE.
 • Descàrrega de cartes de pagament base.catsense certificat digital.
 • Fraccionaments, ajornaments i ampliació del termini per sol·licitar el Pagament Personalitzat dels tributs pel 2020.
 • Domiciliació dels tributs amb efectes 2020 fins a l’últim moment:

o Per la Seu electrònica de BASE

o Assistència telefònica per les oficines de BASE

 • Pagament amb targeta trucant als telèfons de les oficines de BASE (s’enviarà un enllaç al mòbil o al correu electrònic del contribuent).
 • Nous formularis per la presentació de tràmits a la seu electrònica de BASE.
 • Reforç de l’atenció telefònica.

Nova recàrrega de 80 euros de les targetes moneder

Us informem que les targetes moneder, que cobreixen les beques menjador, ja tenen una nova recàrrega de 80€. Aquesta xifra correspon a l’import del menjador per cada dia lectiu, entre el 25 de maig i el 21 de juny.
 
Recordeu que la targeta moneder permet fer despesa en establiments d’alimentació. Aquestes targetes no s’han llençar, ja que si el confinament s’allarga es recarregaran novament.

Demanem a tots els veïns i veïnes de Banyeres que no dipositin més mobles vells o altres andròmines al solar on es fa habitualment la foguera de Sant Joan de Banyeres. Aquest any no es farà la foguera

Des de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès demanem a tots els veïns i veïnes del nostre municipi que no dipositin més mobles vells o altres andròmines al solar on es fa habitualment la foguera de Sant Joan de Banyeres. Aquest any no es farà la foguera.
 
Recordem que s’ha restablert el servei setmanal de recollida d’andròmines porta a porta i que aquest es fa cada dijous. Si esteu interessat en aquest servei, cal que truqueu abans del dimecres al número de telèfon 977.67.13.50 en horari de 9 h a 14 h.
 
Demanem també a tots els veïns i veïnes del nostre municipi que actuïn amb civisme i responsabilitat amb els residus que generen. Cal llençar els residus dins dels corresponents contenidors per evitar possibles focus de contagis i evitar la manipulació manual d’aquests per part del personal que s’encarrega de la recollida o de la brigada municipal. Queda totalment prohibit abocar les andròmines a les illes de contenidors o a qualsevol altre punt de recollida.
Estem davant d’una situació excepcional i s’han d’extremar les mesures per mantenir la salubritat i la higiene en les illes de contenidors o zones de recollida de residus. Per tant, si es localitzen les persones que actuen de manera incívica seran sancionades segons les ordenances municipals per la seva conducta.
 
Agraïm la vostra col·laboració.
 
Ajuntament de Banyeres del Penedès