Notícies

Els ajuntaments dels municipis de l’Arboç, Banyeres del Penedès, Llorenç del Penedès i Sant Jaume dels Domenys destinaran 22.000 euros per la compra de tensiòmetres i saturadors d’oxigen

Els ajuntaments dels municipis de l’Arboç, Banyeres del Penedès, Llorenç del Penedès i Sant Jaume dels Domenys que, des de l’inici de l’entrada de l’estat d’alarma estan col·laborant de forma conjunta amb el CAP de l’Arboç i la Xarxa Sanitària de Santa Tecla, configurant l’Àrea Bàsica Sanitària del Baix Penedès interior, destinaran 22.000 euros per la compra de tensiòmetres i saturadors d’oxigen, per tal de poder controlar en els nostres municipis a aquelles persones amb risc de patir el coronavirus o, que han estat donades d’alta des de l’Hospital del Vendrell i s’han de confinar a les seves llars.

Recordem que els quatre ajuntaments van crear un comitè de crisi el passat dia 14 de març de 2020, per tal de fer arribar al CAP de l’Arboç el material necessari per a poder donar cobertura a la situació actual, entre els que podem destacar els 14 mòbils, lliurats als nostres sanitaris i que així poguessin fer trucades de seguiment als nostres veïns i veïnes.
Avui els quatre alcaldes han autoritzat la compra de tensiòmetres i saturadors d’oxigen, per un valor total de 22.000 euros.

Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19

A través del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, el Govern espanyol ha establert que els treballadors i les treballadores estaran en situació de permís retribuït recuperable entre el 30 de març i el 9 d’abril, cosa que suposa que no han d’anar al seu centre de treball, amb les excepcions dels serveis essencials i altres especificades.

Qui afecta el permís retribuït recuperable?

De forma obligatòria, les persones treballadores en actiu per compte d’altri, amb l’excepció dels serveis essencials i altres situacions que es detallen més endavant. No afecta als autònoms, que sí continuen afectats per les limitacions de l’estat d’alarma. Per tant, els autònoms que fins el diumenge 29 podien desenvolupar l’activitat ho podran seguir fent i la resta continuaran sense poder fer-ho, si no s’estableix el contrari més endavant. En tot cas, i fins a disposar de concreció normativa, cal evitar realitzar les activitats professionals que no siguin serveis essencials, excepte les que es desenvolupin en una oficina o espai tancat al públic. Els treballs a domicili del client només han de ser pels serveis essencials previstos. Per consultes podeu contactar amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies al telèfon 900800046

Què comporta el permís retribuït recuperable?

Les persones treballadores no s’han de desplaçar als seus centres de treball per desenvolupar la seva activitat laboral i queden en situació de permís retribuït recuperable. Cobraran el salari amb normalitat. Quan acabi el període de restriccions, recuperaran progressivament les hores no realitzades de forma pactada amb l’empresa i garantint sempre els períodes de descans diari i setmanal.

Quin és el període de vigència?

Del 30 de març al 9 d’abril, tots dos inclosos

Hi ha excepcions?

Sí, els treballadors i treballadores que formen part dels serveis essencials, els que actualment ja desenvolupen teletreball, els que estan en situació d’incapacitat temporal (baixa per malaltia) o amb el contracte suspès per causes legalment previstes i els afectats per ERTO. En tots aquests casos no es modifica la situació laboral.

I si ja havia previst gaudir de vacances?

Es podran recuperar els dies si s’acorda amb l’empresa

Les empreses que no són serveis essencials poden mantenir una activitat mínima?

Sí, en cas de que sigui necessari, poden establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per mantenir l’activitat indispensable (per motius de seguretat, per exemple) i que, com a referència, serà la d’un cap de setmana ordinari o festiu.

Hi ha un període d’aplicació?

En el cas que sigui impossible interrompre de manera immediata l’activitat, el dilluns 30 de març les persones treballadores poden desenvolupar les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de forma irremeiable o desproporcionada la represa de l’activitat empresarial

Quins són aquests serveis essencials?

Els treballadors i les treballadores de les següents activitats no estan afectats pel permís retribuït recuperable i per tant sí que han de continuar desenvolupant la seva activitat laboral desplaçant-se als seus centres de treball, segons el que estigui previst en cada cas:

‐ Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, tintoreries i bugaderies

‐ Comerç per internet, telefònic o correspondència (incloent-hi l’entrega)

‐ Servei de perruqueria a domicili

‐ Servei d’entrega a domicili d’hostaleria i restauració

‐ Subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural

‐ Infraestructures crítiques i empreses i proveïdors de serveis essencials

‐ Jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de justícia i altre personal al servei d’aquesta, han de seguir atenent les actuacions processals no suspeses

– Serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics, incloses les obres, serveis, subministraments i manteniment i seguretat dels edificis públics

‐ Cadena d’abastiment de productes de primera necessitat, incloent-hi aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, sanitaris i farmacèutics, des de l’origen fins a la venda en establiment

‐ Transport de persones i mercaderies i les activitats vinculades a garantir aquest transport per als casos en vigor durant l’estat d’alarma

‐ Forces i cossos de seguretat, institucions penitenciàries, salvament marítim, serveis de protecció civil, de salvament i extinció d’incendis, seguretat de mines, de trànsit i de seguretat viària

‐ Forces Armades

‐ Seguretat privada

‐ Centres, serveis i establiments sanitaris, d’atenció a gent gran, menors, persones dependents i amb discapacitat

‐ Personal dels centres d’investigació de projectes relacionats amb la COVID19

‐ Serveis funeraris

‐ Centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals

‐ Venda de premsa

‐ Mitjans de comunicació públics i privats, incloent-hi la impressió i distribució

‐ Serveis financers, bancaris i d’assegurances

‐ Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, incloent-hi els necessaris per al desenvolupament dels serveis públics i el seu teletreball

‐ Serveis essencials de protecció i atenció de víctimes de violència de gènere

‐ Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals no suspeses

‐ Assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents

‐ Personal laboral de notaries i registres per als serveis essencials establerts

‐ Serveis de neteja, manteniment, reparacions d’urgència i vigilància

‐ Gestió i recollida de residus perillosos, residus urbans, tractament d’aigües residuals, descontaminació i retirada d’animals morts

‐ Centres d’acollida de refugiats i d’immigrants

‐ Abastiment d’aigua potable

‐ Serveis meteorològics

‐ Servei postal universal de l’operador estatal

‐ Importació i subministrament de material sanitari, incloent-hi empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner, i en general corredors sanitaris

Decret d’alcaldia de pròrroga de les mesures preventives adoptades davant la crisi del coronavirus

DECRET D’ALCALDIA
DE PRÒRROGA DE LES MESURES PREVENTIVES ADOPTADES DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS

El passat 11 de març, l’OMS va declarar el COVID-19 com a pandèmia. Davant aquesta situació, l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya han dictat tot un seguit de Resolucions i Instruccions que contenen diferents mesures dirigides a la prevenció i contenció de la pandèmia.
Com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel coronavirus Covid-19, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va decretar, per Resolució d’Alcaldia número 2020-0042, de data 12 de març, i seguint les directrius del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’adopció d’una sèrie de mesures preventives centrades en el tancament dels equipaments municipals on es duen a terme activitats de tipus cultural, museístic, esportiu, educatiu o d’oci, així com el mercat setmanal de venda no sedentària. Aquestes mesures preventives de tancament d’edificis s’acorden amb efectes del 13 al 27 de març de 2020, ambdós inclosos.
En data 13 de març de 2020, aquesta Alcaldia va dictar la Resolució número 2020-0043, per la qual es redueix la presència dels treballadors de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès durant el mateix termini indicat (del 13 al 27 de març de 2020, ambdós inclosos), respectant els serveis que es considerin essencials i necessaris, en el benentès que l’Alcaldia podria encomanar a tots els treballadors dins o fora de l’horari oficial tasques que es considerin necessàries per vetllar pels serveis essencials i necessaris.
En data 14 de març de 2020, s’aprova el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. L’Estat d’Alarma suposa una situació excepcional, que va obligar a prendre mesures més dràstiques, deixant sense efecte l’esquema acordat per la Resolució d’Alcaldia número 2020-043, de data 13 de març de 2020, sobre presència dels treballadors en el seu lloc de treball, i instaurant un nou sistema que implica la presència física mínima en les oficines municipals, mantenint els serveis essencials i instaurant un sistema de teletreball pel personal administratiu, que està funcionant correctament des del dilluns dia 16 de març de 2020.
Atesa la pròrroga de l’Estat d’Alarma, autoritzada pel Ple del Congrés dels Diputats el passat dimecres 25 de març de 2020, fins al proper diumenge 12 d’abril, inclòs.
En raó dels anteriors antecedents, i en ús de les facultats conferides per la vigent legislació de Règim Local.

RESOLC:
PRIMER.- Prorrogar les mesures preventives acordades per Resolució d’Alcaldia número 2020-0042, de data 12 de març de 2020, respecte el tancament de serveis i instal·lacions municipals de caràcter no essencial, durant tota la vigència de l’Estat d’Alarma.

SEGON.- Significar que es mantindrà la prestació de serveis bàsics i essencials a la ciutadania, garantint una presència mínima de personal administratiu en les oficines municipals. En cas de requerir el contacte amb l’Ajuntament, podreu fer servir els següents mitjans:

Atenció telefònica oficines Ajuntament: 977671350 (horari de dilluns a divendres de 9h a 14h) Correu electrònic: aj.banyeres@altanet.org Telèfon d’emergència: 626503363

TERCER. Informar a la ciutadania de la pròrroga de les mesures preventives acordades per mitjà de les xarxes socials i la web municipal.

QUART. Donar trasllat d’aquesta resolució al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).

CINQUÈ. Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local i al Ple a la propera sessió que celebrin.

En dono fe

L’Alcalde Amadeu Benach i Miquel El secretari interventor tresorer
El secretari interventor tresorer José Fèlix Velasco Martínez

Podeu veure el decret aquí:  DECRET 2020-0050 pròrroga mesures preventives

Agraïment de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès al col·lectiu de voluntàries i voluntaris que ens estan ajudant de manera desinteressada amb les seves iniciatives altruistes i solidàries

Des de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès volem agrair al col·lectiu de voluntàries i voluntaris que ens estan ajudant de manera desinteressada amb les seves iniciatives altruistes i solidàries. A Banyeres del Penedès han sorgit dues grans iniciatives i volem dir públicament que n’estem molt orgullosos. Per una banda, tenim un gran grup de voluntàries que estan fent mascaretes de cotó i, per una altra banda, un grup de voluntaris i voluntàries que estan fent pantalles de protecció amb impressores 3D. L’ajuntament està col·laborant amb les dues iniciatives aportant material bàsic i ajudant a la seva distribució.
 
Aquest material l’hem repartit entre el personal de l’ajuntament que està al servei de tots els veïns i veïnes realitzant les tasques de manteniment/gestió al peu del carrer o a les oficines municipals, al personal d’empreses de serveis que estan treballant per tots/es nosaltres, als comerços municipals que estan dia a dia de cara al públic i que també fan el servei a domicili, i com no, també hem fet arribar aquest material al CAP de l’Arboç, a l’Hospital del Vendrell, a la Policia Municipal de l’Arboç, a Protecció Civil de l’Arboç i algunes residències d’avis.
 
MOLTES GRÀCIES!!!!!!!!

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès s’adhereix al “Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus”

L’ajuntament de Banyeres del Penedès s’ha adherit al “Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus” promogut per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

 

DECRET D’ALCALDIA
D’ADHESIÓ AL “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”

Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la posició i les demandes del món local català davant l’actual moment de dificultat, al qual manifest demanen l’adhesió dels ens locals del nostre país.
Ateses les atribucions de representació de l’ajuntament que corresponen a l’alcaldia, en virtut de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de l’article 53.1 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

RESOLC:

PRIMER.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès al “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”, que es transcriu a continuació:
“MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS

Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant la crisi generada pel contagi del COVID-19, volem adreçar el present manifest a la ciutadania, i també a la resta d’administracions, amb el convenciment que hem d’unir esforços per superar l’actual situació.

Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les conseqüències de la pandèmia del COVID-19 en les nostres vides, i l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra societat. Estem davant d’un moment transcendent de la nostra història, i hem d’estar-hi a l’alçada des de la responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest motiu, hem de començar insistint a la ciutadania que compleixi amb les indicacions que les autoritats sanitàries i, en general, les institucions estem dictant per a la prevenció i erradicació del COVID-19.

La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de transmissió del virus. Per aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom es quedi a casa seva amb l’excepció només d’aquelles persones que treballen en serveis establerts com a essencials. Només amb aquest confinament efectiu, amb la col·laboració i solidaritat de tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia.

Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures que s’estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de les persones, en especial les més vulnerables al virus, i l’adequació de les infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris puguin desenvolupar la seva tasca amb garanties.

És evident que és el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una banda, al costat de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren vulnerables i que rebien l’ajut de les administracions en tots els àmbits. En aquest sentit, s’han de reforçar aquestes línies d’actuació i, alhora, habilitar mitjans de pagament no presencials dels ajuts per evitar l’exposició de la ciutadania i dels professionals de l’àmbit social al contagi.

Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a conseqüència d’aquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, s’ha de dotar de recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho necessiten. Només des d’una visió sensible amb les persones i els col·lectius més vulnerables podrem garantir una sortida real d’aquest context de crisi.

Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies per a què els autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del nostre país pugui tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos possibles per tornar a la normalitat quan abans millor. No podem permetre que algunes empreses i comerços no tornin a obrir. Des de les administracions competents, cal ser contundents per enfortir la reactivació econòmica del nostre teixit empresarial.

Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta d’accés a les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i executem la majoria de les decisions preses per altres administracions. En aquests moments, més que mai, cal una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat institucionals. És en aquest sentit que necessitem disposar d’instruments efectius per a donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi.

Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya, des del món local reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions, així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les administracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que generarà la crisi; contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per a donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui; redefinir els programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament europeu del període 2021-2027.

És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera que puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària per a les exigències que haurem de fer front en els propers mesos i anys com a conseqüència de la paràlisi del COVID-19.

De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts anys. Ens posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre esperit comunitari. La ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats de Catalunya hem d’actuar conjuntament per a poder superar aquest repte. Estem convençuts que ens en sortirem i, per això, mirant l’horitzó i entenent aquesta crisi també com una oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera i cohesionada, volem fer una crida a les institucions supramunicipals: aquest futur l’hem de construir des de la corresponsabilitat real i efectiva.

Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees, estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des del diàleg i l’acord. El ens locals podem i volem ser corresponsables de les decisions estructurals que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i vivint actualment, ens fa tenir una especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem participar de la construcció d’aquest nou futur.

Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i famílies que han perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s’han contagiat pel COVID-19 i s’estan a casa o als hospitals.

Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en serveis essencials per a garantir que donem resposta com a societat en moments difícils, especialment a totes i tots els professionals sanitaris i als equips d’emergència que, de manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per revertir aquesta situació. L’esperit de tota aquesta gent és el que ha de conduir a mirar al futur amb esperança. Ens en sortirem!”.

SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local i al Ple de la corporació en la propera sessió que se’n celebri.

TERCER.- Publicar aquesta resolució al portal de transparència i a la web municipal.

QUART.- Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el manifest, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.

Banyeres del Penedès, a la data de la signatura.

Aqui us deixem el decret d’alcaldia: 20200326_Resolució_Decret d’Alcaldia_ Decret de Presidència _DECRET 2020-0049 Decret alcaldia MANIFEST ens locals davant coronavirus

Recomanacions per la correcta gestió domiciliària dels residus en situació d’emergència sanitària

Amb motiu de la situació d’emergència de salut pública provocada pel COVID-19, resulta imprescindible dictar instruccions sobre la gestió de residus domèstics en habitatges amb pacients en contacte amb COVID-19 i sense contacte.

1. El maneig domiciliari dels residus en habitatges amb positius o en quarantena per COVID-19, es recomana el següent:
• Els residus del pacient, inclòs el material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta ( guants, mocadors, màscares), s’han d’eliminar en una bossa de plàstic (bossa 1) en un cubell de brossa disposat en l’habitació, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura, sense realitzar cap separació per al reciclatge.
• La bossa de plàstic (bossa 1) s’ha de tancar adequadament i introduir-se en una segona bossa (bossa 2), al costat de la sortida de l’habitació, on a més es dipositaran els guants i màscara utilitzats pel cuidador, i es tancarà adequadament abans de sortir de l’habitació.
• La bossa 2, amb els residus anteriors, es dipositarà amb la resta de residus domèstics en la bossa de brossa (bossa 3) corresponent a la fracció resta.
Immediatament després es realitzarà una higiene completa de les mans, amb aigua i sabó, almenys 40-60 segons.
2. El maneig domiciliari dels residus en habitatges sense positius o quarantena, es recomana realitzar-ho de la següent manera:
• La separació dels residus es realitzarà com es realitza habitualment, tractant de maximitzar aquesta separació a fi de reduir la fracció resta generada. Les fraccions separades solo es dipositaran en els contenidors corresponents.
• Els guants de làtex o de nitril utilitzats per altres usos no deuen dipositar-se en el contenidor d’envasos lleugers (groc), sinó en el de resta (gris).

Qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb el Consell Comarcal del Baix Penedès.