Aprovació inicial Pla Parcial Urbanístic PPU-7 “Carretera del Vendrell” promogut per Esteve Química