Acords de Ple del dijous 25 de juliol

Acords de Ple del dijous 25 de juliol

ple25juliolEl passat dijous dia 25 de juliol a la sala d’actes de l’Ajuntament de Banyeresdel Penedès, es va fer el ple ordinari amb els següents acords:

Tot i que no estava com a punt d’ordre del dia, es va fer un minut de silenci per les víctimes del descarrilament del tren Madrid – O Ferrol.

En primer lloc es va aprovar per majoria l’acta del ple ordinari de data 16 de maig de 2013.

En segon lloc es va acordar per majoria absoluta la verificació del text refós del pla d’ordenació urbanística municipal de Banyeres del Penedès.

En tercer lloc es va aprovar per majoria absoluta, l’amortització de dos places de personal laboral interí de l’escola bressol Marta Mata.

En quart lloc es va aprovar per unanimitat acordar la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès a favor de la Diputació de Tarragona.

En cinquè lloc per va aprovar per unanimitat, acordar l’adhesió al pla d’igualtat d’oportunitats aprovat pel consell comarcal del Baix Penedès.

En sisè lloc es va aprovar amb majoria absoluta amb els vots a favor de CIU i ICV, la moció d’adhesió al pacte nacional del dret a decidir.

En setè lloc, es va aprovar pe majoria absoluta amb els vots a favor de CIU, ICV i PSC , la moció de suport a la iniciativa legislativa popular per la renda garantida de ciutadania.

En vuitè lloc, es va aprovar per majoria absoluta amb els vots a favor de CIU, ICV i PSC, la moció en defensa dels mitjans de comunicació locals públics.

En novè lloc, es va aprovar per majoria absoluta amb els vots a favor de CIU, ICV i PSC, la moció en favor del manteniment dels serveis socials de proximitat en mans dels municipis i els consells comarcals.

Pel que fa a precs i preguntes, l’alcaldessa de Banyeres, Núria Figueras, va notificar a tots els partits i als assistents que pel que fa als diversos incidents que va haver amb els gossos de Boscos, finalment ja no queda cap i s’han portat a la protectora d’animals.

X