Política de privadesa

Informació legal LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSIICE), l’Ajuntament de Banyeres del Penedès amb CIF P4302000G i domicili social a Plaça de l’Ajuntament 6, 43711 Banyeres del Penedès (Tarragona) i adreça electrònica ajuntament@banyeresdelpenedes.cat, manifesta que són de la seva propietat:

 • el domini www.banyeresdelpenedes.cat
 • els perfils i pàgina a les seguents xarxes socials:

 Instagram: https://www.instagram.com/banyerespenedes/
 Facebook: https://www.facebook.com/banyerespenedes/
 Twitter: https://www.twitter.com/banyerespenedes
 Youtube: https://www.youtube.com/@banyerespenedes

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació que aparegui a les seves pàgines web o presència online a les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts a la llei, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès no assumeix cap responsabilitat per la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet i xarxes socials de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet i xarxes socials de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

Xarxes socials

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que accepti la relació amb la nostra xarxa social. Si així s’executa, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, participació a concursos i sortejos. Si l’usuari no desitja que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès pugui accedir al seu perfil o interrelacionar-se amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

Les actuacions que realitzi l’Ajuntament de Banyeres del Penedès podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari del seus serveis o productes, considerant que la xarxa social és un mitjà publicitari, sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès quant a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquest mitjans online.

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades a la xarxa social de referència en el moment oportú, i amb la seva participació, implicarà que l’usuari ha acceptat les mateixes.

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin a les xarxes socials estaran sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància als drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents enllaços:
Instagram : https://help.instagram.com/
Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms
Twitter: https://twitter.com/es/tos
Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es

Protecció de dades personals

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin tractades sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i domicili a Plaça de l’Ajuntament 6, 43711 Banyeres del Penedès (Tarragona):
-Si son tractades a les nostres xarxes socials, d’acord amb el detallat anteriorment, aquestes seran tractades amb la finalitat de gestionar aquella informació i dades obtingudes de la interacció dels usuaris de les xarxes socials amb aquests perfils/pàgina. Aquestes dades seran tractades d’acord a l’interès legítim d’aquesta empresa i seran conservades sempre que es mantingui l’interès legítim que va permetre el seu tractament.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

 • D’accés: L’interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació al respecte del tractaments realitzats. 
 • Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. L’interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
 • Supressió:  L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (“dret a l’oblit”), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l’interessat s’oposa al tractament, les dades s’han tractat il·lícitament, s’han de suprimir per complir una obligació legal o s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors. 
 • Limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent en marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur.  La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.
 • Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets i s’invoqui un motiu relacionat amb la seva situació personal.
 • Portabilitat de les dades. L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el tractament es fa per mitjans automatitzats. 
 • A no ser objecte de decisions individuals automatitzades: l’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti negativament.
  Aquestes peticions caldrà que es facin a Plaça de l’Ajuntament 6, 43711 Banyeres del Penedès (Tarragona) o a ajuntament@banyeresdelpenedes.cat.

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a:
dpo@banyeresdelpenedes.cat.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, les seves pàgines, la seva presència a xarxes socials, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços (“hipervincles”) establerts des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme dependent, són propietat exclusiva d’aquesta llevat que expressament s’estableixi uns altra cosa.

Totes les denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualssevol producte o servei oferts i reflectits en aquest lloc web, són marques comercials degudament registrades per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per les seves subsidiàries i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut del mateix per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques comercials de tercers es destaquen convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès l’ús que l’usuari pugui portar a terme referent a aquest respecte, essent l’única responsabilitat sobre la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o eliminar la informació, contingut o advertències d’aquest lloc web sense l’autorització prèvia per escrit de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès no transfereix als usuaris la propietat del seu software.
L’usuari és el propietari del mitjà en el qual es grava el software. L’Ajuntament de Banyeres del Penedès posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu idioma o un altre codi o idioma.

Llicència Creative Commons: exemple

Aquest web és propietat de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, qui determina que tot el contingut escrit per aquesta entitat es realitza sota una llicència Creative Commons CC-BY-NC- SA.

Aquesta llicència implica la necessitat del reconeixement de l’autoria; el que implica que pot ser utilitzada, explotar tot el contingut redactat i elaborat per aquesta entitat sempre i quan s’esmenti que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès és l’autor del contingut, disseny, logotip o altres marques identificatives. A més, en cap cas no es permet un ús comercial de les mateixes o de les possibles obres derivades. En qualsevol cas, les obres derivades que es puguin dur a terme s’hauran de mantenir en tot moment la possibilitat d’ésser utilitzades per altres entitats o parts amb una llicència sota les característiques detallades anteriorment.

Qualsevol ús sense la correcta assignació d’autoria a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès implicarà l’incompliment d’aquesta llicència, reservant-se l’entitat per exigir el seu cessament i eliminació immediata, podent exercitar les accions que considerin oportunes amb respecte a la llicència específica.

Els drets de propietat intel·lectual i marques comercials que poden ésser propietat de tercers es destaquen convenientment i han de ser respectats per qualsevol persona que accedeixi a aquesta pàgina, sense ser responsabilitat de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès l’ús que l’usuari pugui portar a terme referent a aquest respecte, essent la responsabilitat exclusiva de la seva persona, que ha de complir amb els drets de propietat o d’ús de la llicència que el tercer ha indicat.

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès no transfereix als usuaris la propietat del seu software.
L’usuari és el propietari del mitjà en el que es grava el software. L’Ajuntament de Banyeres del Penedès posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’usuari transfereix software d’aquest lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu idioma a un altre codi o idioma.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, pogués correspondre-li.