Edictes, anuncis i bans

ANUNCI

Exposició al públic del Cens Electoral de les Eleccions al Parlament de Catalunya


EDICTE

Vehicle abandonat


EDICTE

Projecte d’estesa elèctrica de baixa tensió al polígon 2 parcel·la 29


ANUNCI

Modificacions inicials de l’ordenança del civisme i la convivència i de l’ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària en mercats de marxants


ANUNCI

L’Escola Bressol Municipal “Marta Mata” de Banyeres del Penedès  precisa una monitora de menjador per fer una substitució de baixa mèdica a partir del dia 14 de maig, les persones interessades hauran de presentar el currículum Vitae a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès abans del dilluns 13 de maig.


EDICTE

Servei de consulta de les llistes electorals vigents


EDICTE

Aprovació del calendari fiscal per a l’exercici de l’any 2019


EDICTE

Aprovació inicial del POUM (Sector EQ Esteve)


ANUNCI

En data 17 de maig de 2018, el Ple va aprovar inicialment, la modificació de l’actual Ordenança de Policia i Bon Govern per l’Ordenança de Civisme i convivència de Banyeres del Penedès. Es sotmet l’acord d’aprovació inicial a informació pública durant trenta dies, a comptar des del dia següent al de la inserció del present anunci al BOPT. En aquest termini, els/les interessats/des podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. Finalitzat el termini indicat sense la presentació de reclamacions i suggeriments, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’acord plenari.

L’alcalde, Amadeu Benach i Miquel

Publicat al BOPT nº 113 de data 12 de juny del 2018


ANUNCI

En sessió plenària de data 17 de maig de 2018 es va aprovar inicialment el Reglament del Servei Municipal d’abastament d’aigua potable. Es dóna a l’expedient la publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOPT, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. De no presentar-se reclamacions a l’expedient en el termini indicat, l’acord esdevindrà definitiu, i es publicarà el text íntegre de la modificació, moment en què entrarà en vigor.

L’alcalde, Amadeu Benach i Miquel
Banyeres del Penedès,  11 de juny  de 2018

Publicat al BOPT nº 113 de data 12 de juny de 2018


ANUNCI

En sessió plenària de data 17 de maig de 2018 es va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de les bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics per a la rehabilitació de façanes. Es dóna a l’expedient la publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOPT, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. De no presentar-se reclamacions a l’expedient en el termini indicat, l’acord esdevindrà definitiu, i es publicarà el text íntegre de la modificació, moment en què entrarà en vigor.

L’alcalde, Amadeu Benach i Miquel
Banyeres del Penedès,  23 de maig de 2018

Publicat al BOPT nº 107 de data 4 de juny de 2018


EDICTE

Tramitació i aprovació, si s’escau, del Projecte de Soterrament de línia de mitja tensió per desplaçament de línia de 25 kV al Terme Municipal de Banyeres del Penedès


EDICTE

Convocatòria de la vacant de jutge/essa de pau substitut/a


ANUNCI

En data 18 de gener de 2018, el Ple va aprovar inicialment, el Reglament de règim d’ús i autoritzacions dels horts municipals i socials. Es sotmeten els acords d’aprovació inicial a informació pública durant trenta dies, a comptar des del dia següent al de la inserció del present anunci al BOPT. En aquest termini, els/les interessats/des podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. Finalitzat el termini indicat sense la presentació de reclamacions i suggeriments, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’acord plenari.

L’alcalde i President, Amadeu Benach i Miquel
Banyeres del Penedès, 15 de febrer de 2018


ANUNCI

Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per l’exercici 2018


ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA AJUNTAMENTS MANCOMUNATS

En data 19 de maig de 2017, l’Assemblea General de la Mancomunitat de l’Albornar va aprovar inicialment la modificació dels seus Estatuts. Per tant, queda exposat al públic perquè en el termini de 30 dies es puguin presentar al·legacions.
El contingut de la modificació pot ser consultat a la Secretaria de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en horari d’atenció al públic.
Tanmateix, les al·legacions es presentaran al Registre d’entrada de la Mancomunitat, situat a la Plaça de l’Ajuntament nº 6 de Banyeres del Penedès.

L’alcalde i President, Amadeu Benach i Miquel
Banyeres del Penedès, 26 de setembre de 2017


ANUNCI

Aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per a l’exercici 2017


ANUNCI

Aprovació de la creació del Registre Municipal d’Associacions Veïnals


ANUNCI

Aprovació inicial de la modificació de les ordenances 10 (aigua) i 13 (escombraries)


ANUNCI

Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball per a l’any 2017


CERTIFICAT

Proposta d’alcaldia de comunicat als veïns sobre la denúncia de la Direcció General de Forestals: 566/2017


ANUNCI

La Junta de Govern Local de data 6 d’abril del 2017, va aprovar l’expedient de modificació de la forma de gestió del servei de mercats (dimecres i diumenge), per la qual cosa es sotmet a informació pública durant un termini de 30 dies durant el qual es podran presentar suggeriments.
El Ple de la Corporació, amb la resolució prèvia dels suggeriments formulats, si s’escau, acordarà l’aprovació de l’expedient 145/2017.

L’alcalde, Amadeu Benach i Miquel
Banyeres del Penedès, 11 d’abril de 2017


ANUNCI

Aprovació definitiva del pressupost