Contractació i proveïdors

Perfil del contractant

Espai on hi trobareu tota la informació referent a la contractació pública actual tant de l’Ajuntament com dels seus ens depenents.

Factura electrònica

Lliurament d’una factura, en format electrònic, justificativa del compliment d’un servei, obra o subministrament realitzat per part d’un proveïdor de l’Ajuntament.

Contractes

Llistat de contractes majors i menors adjudicats per l’Ajuntament.

Període mig de pagament a proveïdors

Informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu.