Massa salarial del personal laboral

Havent-se aprovat la massa salarial per a l’exercici 2023 de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, per acord del Ple de data 26 de gener de 2023, es publica aquest anunci per al seu general coneixement i en compliment del que es disposa en l’article 103.bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.

Personal laboral de l’Ajuntament: 391.150,06€
Personal laboral de l’organisme autònom Fundació Josep Cañas: 13.969,52€
Total massa salarial del personal laboral: 405.119,58€