Massa salarial del personal laboral

Per acord del Ple de data 3 d’agost de 2017, en sessió ordinària, es va aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per a l’exercici 2017, la qual ascendeix a les quantitats següents:

Ajuntament de Banyeres del Penedès:
· Massa salarial personal laboral: 421.507,31 €

Organisme autònom Fundació Josep Cañas:
· Massa salarial personal laboral: 15.494,37 €

La qual cosa es fa pública en compliment de l’article 103 bis. 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.

Banyeres del Penedès, 7 d’agost de 2017
Amadeu Benach i Miquel

Publicat al BOPT nº160 del 18 d’agost del 2017