Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès destina 87.000 euros a ajudes per pal·liar la crisi de la Covid19

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès destinarà 87.000 euros a diverses ajudes per tal de pal·liar els efectes de la crisi de la Covid19, i així estar al costat de les unitats familiars o de convivència i ajudar a reactivar el teixit comercial i l’activitat del municipi. Aquestes línies d’ajudes van ser aprovades per unanimitat al ple extraordinari que es va celebrar el passat dijous dia 11 de juny.

Aquí us destaquem els punts més rellevants de les línies d’ajudes o de les modificacions de les ordenances aprovades.

1-MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.

“De manera transitòria, se suspèn aquesta ordenança fiscal pel termini d’un any des de l’entrada en vigor de la present modificació. L’ordenança reprendrà la seva vigència un cop finalitzi el termini de suspensió, a tots els efectes i per a tots els obligats tributaris de la mateixa”.

És a dir, aquest any 2020 es pagarà la part proporcional des del mes de gener fins a l’entrada en vigor de l’ordenança (mig any aproximadament) i l’any 2021 es pagarà la part proporcional des que finalitza la suspensió fins finals d’any (aproximadament mig any més).

2-APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A PERSONES I UNITATS FAMILIARS O DE CONVIVÈNCIA DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS AFECTADES PER LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL CORONAVIRUS COVID-19.

L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar el conjunt de criteris i condicions, així com el procediment d’atorgament de subvencions a persones i unitats familiars o de convivència del municipi de Banyeres del Penedès que s’hagin vist afectades per la crisi sanitària provocada pel coronavirus COVID-19, amb la finalitat d’ajudar-les a fer front a les despeses derivades del lloguer o de la hipoteca de l’habitatge habitual i dels subministraments bàsics.

La quantia de la subvenció anirà en funció dels membres de la unitat familiar o de convivència empadronats al municipi, sempre que compleixin amb els requisits fixats a les bases. Aquesta quantia oscil·larà entre 200-450 euros.

L’import total que es destinarà a aquesta línia d’ajuts serà de 50.000 euros. En el cas que no existeixi suficient crèdit pressupostari per fer front a totes les sol·licituds, els fons es repartiran de forma proporcional mitjançant prorrateig del crèdit disponible.

3-APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES I MICROEMPRESES UBICADES AL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS AFECTADES PER LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL CORONAVIRUS COVID-19.

L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar el conjunt de criteris i condicions, així com el procediment d’atorgament de subvencions destinades a persones treballadores autònomes i microempreses ubicades al municipi, amb la finalitat d’ajudar al manteniment de l’activitat productiva, comercial, industrial o de serveis del municipi de Banyeres del Penedès, que s’ha vist alterada a conseqüència de les mesures de l’estat d’alarma que han obligat a tancar establiments o a reduir-ne l’activitat.

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones treballadores autònomes i microempreses que tinguin l’activitat productiva, comercial, industrial o de serveis i el centre de treball ubicat al municipi de Banyeres del Penedès, sempre que compleixin amb tots els requisits establerts en aquestes bases.

Per determinar la quantia d’aquests ajuts, es diferència entre les persones treballadores autònomes o microempreses que hagin estat obligades a suspendre l’activitat econòmica o les que hagin registrat una reducció en la facturació del segon trimestre de 2020 en comparació amb la del segon trimestre de 2019 mínim d’un 25 % a conseqüència de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants. En cada un d’aquests casos, la quantia es fixa en funció si tenen o no treballadors contractats i si tenen o no establiment al municipi. Aquesta quantia oscil·larà entre 200 – 750 euros.

L’import total que es destinarà a aquesta línia d’ajuts serà de 30.000 euros. En el cas que no existeixi suficient crèdit pressupostari per fer front a totes les sol·licituds, els fons es repartiran de forma proporcional mitjançant prorrateig del crèdit disponible.

4-LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL.

L’objecte d’aquesta ordenança és la regulació dels ajuts socials. Aquesta ordenança va ser aprovada l’any 2016, i en aquest ple es va proposar la seva modificació per tal d’adaptar-la a les necessitats actuals.

Se segueixen mantenint els ajuts econòmics amb el límit de 300 euros anuals per atendre necessitats bàsiques com poden ser l’atenció als menors en risc, l’allotjament, els subministraments bàsics, l’alimentació o les despeses d’atenció sanitària. També es mantenen els ajuts en espècie com és el banc d’aliments.

Com a novetat s’introdueixen a l’ordenança les targetes moneder, la finalitat de les quals és, principalment, la compra de productes frescos com carn, peix, fruita, verdura, ous, etc. per tal de garantir a les famílies una alimentació equilibrada i sana. Aquestes targetes es carregaran amb un valor monetari de 50 o 70 euros, amb el límit de 840 euros anuals.

L’import del pressupost per aquesta partida és de 7.000 euros els quals s’augmentaran en 9.000 euros més, a través de la distribució del superàvit.

Comentar que totes les ajudes regulades en aquesta ordenança són valorades pels serveis socials bàsics del Consell Comarcal del Baix Penedès, donant prioritat a les unitats de convivència que tenen a càrrec menors, persones dependents o discapacitades.