Decret d’alcaldia d’adopció de mesures en relació al consum en grup de begudes alcohòliques a la via pública a conseqüència del Covid-19

Antecedents de fet
1. El passat 11 de març, l’OMS va declarar el COVID-19 com a pandèmia i en data 14 de març de 2020 es va aprovar el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual
es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
2. El passat 28 d’abril de 2020 el Consell de Ministres va aprovar el Pla de desescalada per a la transició cap a la normalitat englobat en 4 fases, en les quals s’anirà modulant la recuperació de l’activitat econòmica. S’adopten una sèrie de mesures extraordinàries per fer front al COVID-19.
3. Segons el decret 63/2020 de data 18 de juny de 2020 s’aprova el fi de l’estat d’alarma a Catalunya i l’inici de l’etapa de la represa al territori català amb efectes des de les 00.00 hores del dia 19 de juny de 2020.
4. Atès la Resolució SLT/1905/2020, de la Generalitat de Catalunya de 28 de juliol, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, la qual diu literalment:
“La Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, a l’article 18, prohibeix consumir begudes alcohòliques en la via pública i la resta de llocs de concurrència pública, quan ho estableixin les ordenances municipals per raons de seguretat pública, tret dels llocs on sigui degudament autoritzat.
Son diversos els ajuntaments de Catalunya que han aprovat ordenances per restringir aquesta pràctica. No obstant això, la situació de pandèmia en què ens trobem ha constatat que aquesta pràctica, en aquells municipis en què no es troba regulada, està suposant una via de transmissió de la COVID-19. Per aquesta raó, amb ple respecte al principi d’autonomia local, es considera necessari ampliar territorialment la mesura a tot el territori de Catalunya.
L’article 55 k) de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, en la seva redacció donada pel Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, publicat en el DOGC núm. 8176, de data 14 de juliol de 2020, disposa que en situacions de pandèmia declarades per les autoritats competents, les autoritats sanitàries poden adoptar mesures de limitació a l’activitat, el desplaçament de les persones i la prestació de serveis en determinats àmbits territorials previstes en l’annex 3, d’acord amb el que disposa l’article 55 bis.
En data 28 de juliol de 2020, el director de l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha emès l’informe preceptiu justificatiu de l’adopció de les mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19. Aquest informe preveu els aspectes assistencials a proposta del Servei Català de la Salut i els aspectes epidemiològics i de salut pública, a proposta de la mateixa Agència, i acredita la situació actual de risc de contagi, la situació de control de la pandèmia, la suficiència de les mesures, i proposa adoptar mesures restrictives, d’acord amb les que estan previstes en l’annex 3 del Decret llei 27/2020 esmentat, que incideixen en l’activitat de consum de begudes alcohòliques en la via pública i altres espais oberts al públic, amb una proposta de durada inicial de quinze dies.
En base a l’informe esmentat, es considera procedent establir, per a tot el territori de Catalunya, la prohibició del consum compartit de begudes alcohòliques en la via pública i la resta d’espais oberts al públic, a excepció del consum que es dugui a terme en locals o espais autoritzats per la llicència corresponent.
Per tot el que s’ha exposat, d’acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb un potencial alt de risc, en el marc de la legislació sanitària i de salut pública i de protecció civil, i en ús de l’habilitació que ens confereix l’article 5 del Decret 63/2020, de 18 de juny, del president de la Generalitat de Catalunya, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya,
Resolem:
1. MESURES EN MATÈRIA DE CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
En defecte de l’ordenança municipal específica que ho reguli, es prohibeix, per raons de salut pública, a tot el territori de Catalunya, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d’espais oberts al públic. Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la corresponent llicència.
2. INSPECCIÓ I RÈGIM SANCIONADOR
Correspon als ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències, les funcions de
vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució. L’incompliment de la mesura recollida en aquesta Resolució és objecte de règim
sancionador, d’acord amb la legislació sectorial aplicable, i en particular conforme a les previsions de la Llei 20/1985, que tipifica com a infracció greu, sancionable de
3.001 a 15.000 euros, les infraccions que siguin concurrents amb infraccions sanitàries lleus.
3. Informes periòdics i durada.
S’emetran informes periòdics dels efectes de les mesures.

El termini de durada de les mesures s’estableix en 15 dies.
4. Efectes
Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 28 de juliol de 2020
Alba Vergés i Bosch Consellera de Salut
Miquel Buch i Moya Conseller d’Interior”

Per tot això,
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Atès l’article 25.2 de la Llei de Bases de Règim Local sobre les competències pròpies del municipi en matèria de protecció de salubritat pública.
Ateses les competències delegades a favor de la Junta de Govern Local pel decret d’alcaldia número 2019-0092 de data 2 de juliol de 2019, pel qual es deleguen
competències originaries de l’alcaldia a favor de la Junta de Govern Local.

RESOLC:
PRIMER.- Avocar la competència delegada per aquesta Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local en relació a aquest expedient referenciat a la part expositiva.
SEGON. Fer pròpia la resolució núm. SLT/1905/2020, de 28 de juliol, de la Generalitat de Catalunya sobre l’adopció de mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el terme municipal de Banyeres del Penedès i en particular donar la màxima rellevància a les següents mesures:
A) MESURES EN MATÈRIA DE CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
En defecte de l’ordenança municipal específica que ho reguli, es prohibeix, per raons de salut pública, a tot el territori de Catalunya, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d’espais oberts al públic.
Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la corresponent llicència.
B) INSPECCIÓ I RÈGIM SANCIONADOR
Correspon als ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.
L’incompliment de la mesura recollida en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador, d’acord amb la legislació sectorial aplicable, i en particular conforme a
les previsions de la Llei 20/1985, que tipifica com a infracció greu, sancionable de 3.001 a 15.000 euros, les infraccions que siguin concurrents amb infraccions sanitàries lleus.
TERCER. Remetre el següent decret a totes les entitats sense ànim de lucre i fer difusió en revistes, diaris, xarxes socials, web municipal i al taulell d’anuncis.
QUART. Comunicar als Mossos d’Esquadra la necessitat, si s’escau, de procedir a l’elaboració d’un protocol a l’efecte de donar compliment al nostre terme municipal a la
resolució núm. SLT/1905/2020, de 28 de juliol, de la Generalitat de Catalunya. I tenint en compte l’interès general i la salubritat pública, fer partícip a la població en general per, si s’escau procedir a realitzar la denuncia davant els mossos d’esquadra per comportament incívic en general, i en particular per aglomeracions on s’estigui consumint begudes alcohòliques en tot el terme municipal i en particular a:
I Nucli principal:
 Plaça Ajuntament.
 Plaça de l’Om
 Plaça 11 de Setembre
 Parc Príncep d’Astúries
 Pàrquing Escola Mare de Déu del Priorat.
 Aparcament camp de futbol.
 Parc Pujolet
II Sant Miquel:
 Pista poliesportiva al costat de l’ermita
III Saifores:
 Plaça Vella
 Plaça de les Escoles
IV Priorat:
 Parc infantil de l’Avinguda de Marquesa de Griny
 Plaça de les PALMERES
 Entorn Centre Cívic
V Els Boscos:
 Tot l’àmbit.
VI Casa Roja:
 Tot l’àmbit
CINQUÈ. Notificar aquest acord als alcaldes de barris.
SISÈ. Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local i al Ple a la propera
sessió que celebrin.

Tinent d’alcalde primer                                                                                                                                  En dono fe
Alcalde en funcions aprovat per decret d’alcaldia 2020-0181                                                         El secretari interventor
de data 22 de juliol de 2020                                                                                                                          tresorer
Marc Majem Bofill                                                                                                                         José Fèlix Velasco Martínez

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

 

Aquí podeu llegir el decret complet decret consum begudes alcohòliques