Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Modificació d’ordenances fiscals per l’any 2022

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès ha aprovat la modificació de diverses ordenances fiscals reguladores d’impostos municipals, modificacions que han entrat en vigor en data 1 de gener de 2022.

Els impostos que s’han modificat són:

1. Impost sobre Béns Immobles (IBI)

2. Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

3. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

4. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)

En primer lloc, s’han adaptat els textos normatius de les ordenances fiscals als models tipus d’ordenances aprovats per la Diputació de Tarragona i, en segon lloc, s’han introduït les modificacions que es detallen a continuació:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Es mantenen els tipus impositius vigents fins ara:

Tipus de béns immobles Tipus

Béns immobles urbans 0,61

Béns immobles rústics 0,30

Béns immobles de característiques especials 1,30

S’afegeixen les següents exempcions a les ja existents:

1. Per raons d’eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut, estan exempts tots els béns immobles quina quota líquida és inferior a 3 (tres) euros.

2. Els béns dels quals són titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que els mateixos estiguin directament afectats al compliment dels fins específics dels referits centres. Per gaudir d’aquesta exempció cal adjuntar a la corresponent sol·licitud la següent documentació:

– Acreditació de la titularitat del bé immoble.

– Acreditació de l’afectació del centre a finalitats sanitàries.

S’afegeixen les següents bonificacions a les ja existents:

1. A més de la bonificació regulada en l’apartat 1 de l’article 6 de l’Ordenança, relatiu als habitatges de protecció oficial, i en relació amb els béns immobles que reuneixen les mateixes característiques que els inclosos en el mateix, és d’aplicació una bonificació del 50 per cent durant els 2 (dos) anys posteriors a la finalització del període de bonificació inicial.

2. Els subjectes passius d’aquest impost que són titulars o cotitulars de família nombrosa gaudeixen d’una bonificació de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana corresponent als immobles que constitueixen el domicili habitual, entenent aquest com aquell domicili en que es resideixi més de 183 dies a l’any.

L’acreditació de la concurrència de la condició de subjecte passiu titular d’una família nombrosa s’efectuarà mitjançant el títol oficial en vigor expedit per l’administració competent.

a) Import de la bonificació.

La bonificació es determina en funció de la renda familiar del titular de l’immoble respecte el període impositiu d’aplicació.

Renda familiar fins a 12.500 Euros:  75%

Renda familiar entre 12.501 i 22.000 Euros:  50%

Renda familiar entre 22.001 Euros i 35.000 Euros:  25%

La bonificació màxima és de 300 euros, tot i que aquest topall no s’aplica en els casos d’ingressos inferiors als 18.000 euros anuals.

b) Requisits subjectius.

La bonificació s’aplica prèvia petició dels interessats als subjectes passius de l’impost i que a la vegada són titulars d’una família nombrosa.

Es consideren titulars de les famílies nombroses tant els titulars com els cotitulars de les mateixes, i que ho acreditin mitjançant document de reconeixement emès pel Departament de Benestar i Família en relació amb el període impositiu d’exacció de l’impost.

c) Requisits objectius.

Si un mateix titular o cotitular de les famílies nombroses fos subjecte passiu per més d’un bé immoble urbà s’aplica el benefici al bé immoble que és el domicili fiscal del titular o cotitular de la família nombrosa. Aquesta bonificació no serà aplicable a béns immobles que tinguin determinats usos com aparcaments, trasters o locals catalogats com a magatzems o comercials.

3. Als béns immobles d’ús residencial en què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol per autoconsum, se’ls aplica una bonificació del 30 per cent de la quota íntegra de l’impost durant un període màxim de 3 (tres) anys a comptar des de la seva instal·lació, i concedint-se sobre els anys que quedin pendents des de la seva sol·licitud. La bonificació màxima és de 200 euros per període impositiu.

La sol·licitud del benefici fiscal per aprofitament elèctric haurà d’incloure les dades del immoble, certificat de la data d’instal·lació i certificat de la potència elèctrica de la instal·lació i de la potència elèctrica contractada.

La sol·licitud del benefici fiscal per aprofitament tèrmic ha d’incloure les dades del immoble i document acreditatiu dels col·lectors instal·lats.

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès té delegada la gestió de l’IBI a Base – Gestió d’Ingressos, organisme autònom de la Diputació de Tarragona. Les bonificacions regulades en aquesta ordenança es podran sol·licitar tant a les oficines de l’Ajuntament com a Base, indistintament, però la resolució de concessió o denegació correspon a l’òrgan delegat (Base).

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Es modifica el coeficient de situació a aplicar a les quotes, que es determina en funció de la categoria del carrer on es realitza l’activitat on radica el local.

Coeficient de situació
CategoriaÍndex de situació 2021NOU índex de situació 2022
1a Activitats dins del nucli urbà1,52,10
2a Activitats fora del nucli urbà1,41,96

Estan exempts d’aquest impost:

– Les persones físiques.

– Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i les entitats de l’article

35.4 de la LGT, que tenen una xifra neta de negoci inferior a 1.000.000 d’euros.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ

MECÀNICA

No es modifiquen les tarifes ni tampoc varien les bonificacions potestatives, tot i que se’ls hi dona un nou redactat. Les bonificacions acordades són:

1. Bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars dels vehicles el funcionament dels quals causa una menor incidència en el medi ambient per algun dels següents motius:

a) Pel consum del tipus de carburant següent: vehicles elèctrics, bimodals o híbrids (motor elèctric i de gasolina, elèctric i dièsel o elèctric i de gas).

a) Per disposar de motors amb les característiques següents: vehicles impulsats mitjançant energia solar o utilitzen exclusivament alguna classe de biocombustible (biogàs, bioetanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals), gas natural comprimit, gas liquat, metà o metanol, i que acrediten que, d’acord amb les característiques del motor, no poden utilitzar un carburant contaminant.

2. Bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars dels vehicles següents:

a) Els vehicles catalogats com a històrics d’acord amb allò que disposa el Reial decret 1247/1995, de 14 de juliol, que aprova el Reglament de Vehicles Històrics. El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat.

a) Els vehicles que tenen una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de fabricació. Si no és coneguda, s’ha de tenir en compte la de la seva primera matriculació o, si hi manca, la data en què el corresponent tipus o model es va deixar de fabricar.

Per a poder gaudir d’aquestes bonificacions, els interessats han d’instar la seva concessió indicant la causa del benefici i aportar el Permís de circulació, la Targeta d’inspecció tècnica i la resta de medis de prova que acrediten el dret al gaudiment de les mateixes.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,

INSTAL·LACIONS I OBRES

No es modifica el tipus de gravamen, que es manté en el 3%, però sí es regulen nous mòduls que serveixen per calcular la base imposable de l’impost, seguint la proposta de Base – Diputació de Tarragona. Aquests mòduls es poden consultar a l’Annex de l’ordenança, a l’Article 2. Taula de mòduls per la determinació de la base imposable.

La modalitat de gestió de l’impost és de declaració-liquidació.

Es mantenen les bonificacions que ja estan regulades:

1. 95% a favor de construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració.

2. 95% en construccions, instal·lacions o obres que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’administració competent, sempre que es compleixin els següents requisits:

– Es destinin exclusivament a ús d’habitatge.

– La instal·lació dels sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar no sigui obligatòria per normativa.

3. 50% en construccions, instal·lacions o obres referents als habitatges de protecció oficial.

4. 90% en construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.

Per tal de gaudir de qualsevol de les bonificacions esmentades, serà necessari que el subjecte passiu les sol·liciti en el moment de presentar la corresponent sol·licitud de llicència o comunicació prèvia d’obres, construccions o instal·lacions. En cap cas s’atorgarà la bonificació si les construccions, instal·lacions o obres no es troben emparades amb la corresponent llicència o comunicat.

El redactat complet de les diferents ordenances que han estat objecte de modificació, i que resten en vigor des de l’1 de gener de 2022, es pot consultar al BOPT de data28.12.2021, accessible a la següent url: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20211228&anyp=2021&num=11109&v=i.