Subvencions per al pagament de lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació

Ja s’ha publicat la convocatòria de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2022. Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, en el moment de presentar la sol·licitud, tinguin 36 anys o més i compleixin els requisits: ser titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya. 

Qui pot optar als ajuts? 
 
Persones físiques a partir dels 36 anys 

Quins són els requisits principals?

Ser titulars d’un contracte de lloguer de màxim 600 euros mensuals o en el cas del lloguer d’una habitació d’un màxim de 300 euros mensuals. Per a famílies nombroses, famílies monoparentals  i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Estar empadronats al domicili.

Estar al corrent de pagament dels lloguers  o del preu de cessió en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim tres rebuts pagats de lloguer. 

Pagar el lloguer mitjançant  rebut domiciliat / ingrés en compte / bizum /rebut emès per l’administrador de la finca /transferència bancària. 

Acreditar el pagament de la fiança a l’arrendador (menys en els casos de lloguer d’habitació).

Complir les obligacions i no tenir deute tributari de l’estat, Generalitat de Catalunya i tresoreria de la seguretat social.

Quan es pot sol·licitar?

Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 15 de juliol de 2022.

Què necessites per fer aquest tràmit?

Primer:  Identificar-te electrònicament.

Per accedir al formulari de sol·licitud heu de disposar d’algun mitjà vàlid d’identificació electrònica (IdCat mòbil, IdCat certificat, DNI, etc.). Si no teniu cap sistema d’identificació, podeu tramitar l’IdCat mòbil a través del següent enllaç:   https://idcatmobil.seu.cat/

Segon: Omplir la sol·licitud telemàtica amb totes les dades de la unitat familiar i les dades de l’habitatge on vius, a través del web: https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer

Tercer: Pujar la següent documentació a la sol·licitud:

1-El contracte de lloguer (TOTS ELS FULLS)

2-El full de transferència bancària o document equivalent on faci constar la teva entitat que ets titular del compte corrent on vols rebre l’ajut.

Si necessites el full de transferència bancària SEPA, si no tens document equivalent, pots imprimir el document adjunt copiant aquest enllaç; https://habitatge.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/DSO/A_Habitatge/Documents/diversos/RE_704_sol_trans_banc.pdf

Hauràs de portar-l’ho a la teva entitat perquè el pugui omplir correctament, segellar i signar. També hauràs de signar-lo tu on diu hi “signatura del creditor/creditora”.

3-Els rebuts de lloguer pagats de gener a juny de 2022.

Suport des del Consell Comarcal del Baix Penedès

Si tens dubtes, també podràs posar-te en contacte amb l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Baix Penedès mitjançant el seu correu electrònic: borsahabitatge@baixpenedes.cat o al telèfon: 977 66 58 17.