Servei de transport escolar pel curs 2023/24

Us comuniquem que partir del dia 20 de març de 2023 obert el període de presentació de SOL·LICITUDS DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PEL CURS 2023-24, adreçat als alumnes d’Educació Infantil i  Primària (transport escolar no obligatori dins del municipi, excepte Calafell i el Vendrell), d’ESO dins de mapa escolar i d’Educació Especial (transport obligatori entre municipis) i, alumnes de batxillerat, cicles formatius i d’ESO fora de mapa escolar (transport no obligatori). 

La presentació de sol·licituds s’haurà de fer telemàticament, a través de la seu electrònica de la pàgina web del Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Penedès on s’hi trobarà l’enllaç per accedir al tràmit corresponent. També es podrà sol·licitar de forma presencial demanant cita prèvia a travès de la pàgina Web del Consell Comarcal del Baix Penedès (Serveis al ciutadà → Educació→ Transport escolar) on trobaran l’enllaç per poder sol·licitar dia i hora. Han de portar omplert el Model 12  que trobarà al mateix apartat.

NO ES GARANTIRÀ LA PLAÇA A L’INICI DE CURS D’AQUELLES SOL·LICITUDS PRESENTADES POSTERIORMENT AL 31 DE JULIOL DE 2023. 

BATXILLERATS I CICLES FORMATIUS

Les places pels alumnes de batxillerat i cicles formatius  es confirmaran una vegada iniciat el curs escolar,  un cop disposem de les places sobrants dels alumnes d’ESO, tot i que poden presentar la sol·licitud des del mateix dia que la resta d’alumnat. 

En el servei de transport no obligatori, el mètode d’admissió establert serà el seguiment de l’ordre dels registres d’entrada (Número Registre d’Entrada/Dia/Mes/Hora). En el cas de les línies que quedin completes es passarà a formar part d’una llista d’espera seguint l’ordre a dalt esmentat.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE CAL ADJUNTAR

• Volant d’empadronament de l’alumne (només en alumnes d’ESO dins de mapa escolar).

• DNI/NIE/Passaport de l’alumne en en el seu defecte, el llibre de família  (només en alumnes de nova incorporació).

• DNI/NIE/Passaport del pare/mare/tutor legal (només en alumnes de nova incorporació).

• Certificat de titularitat bancari per poder fer efectiu el cobrament de la quota del servei (només en els serveis de transport no obligatori i en cas de no haver-ho presentat anteriorment).

• Calendari en cas de custodia compartida (en el cas d’utilitzar diferents parades i/o línies), s’haurà d’adjuntar sentència i calendari dels dies de la custodia.

Si s’utilitzen dues línies diferents, s’haurà de fer una sol·licitud per cada línia i es pagaran  per separat, amb les corresponents reduccions per germans.