L’Ajuntament de Banyeres aprova el cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 

Un cop constituït l’Ajuntament i designat Amadeu Benach com a alcalde de Banyeres del Penedès ha estructurat l’administració municipal per regidories i n’ha assignat les persones responsables. L’objectiu és organitzar les àrees segons els principis d’economia, eficiència i eficàcia. 

El govern municipal està integrat pels 5 regidors de la formació BNY i un regidor del grup Banyeres Verds.

En sessió plenària extraordinària, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va aprovar, dimecres 26 de juliol, el nou cartipàs municipal per al mandat 2023-2027, que marca l’organització i el funcionament de la corporació.

L’organització política de l’Ajuntament per al nou mandat s’estableix en sis àmbits com s’observa en la imatge. 

Durant la sessió plenària es va donar compte dels decrets de la delegació de funcions als regidors i regidores de l’equip de govern, les tinences d’alcaldia, la composició de la Junta de Govern Local, la constitució dels grups municipals i els seus portaveus.

Durant la sessió s’ha aprovat també el nomenament de representants municipals en diferents entitats públiques, privades i organismes de la corporació, així com els règims de dedicació i les retribucions i assignacions dels càrrecs electes i grups municipals.

Les regidories

En aquesta legislatura, l’Alcaldia, sota la direcció d’Amadeu Benach, retindrà les atribucions de governança, personal, desenvolupament local, mobilitat, seguretat ciutadana, promoció econòmica i ocupació, urbanisme, habitatge i activitats i sanitat.

Sofia Sainz estarà al capdavant d’educació, serveis socials i cultura. La regidora Anna Jané gestionarà les àrees de joventut, comunicació i festes. Cristóbal Joyanes serà el regidor d’economia i hisenda, telecomunicacions, transparència i bon govern i esports.  Joan Roig serà el regidor d’obres i serveis i gent gran. Mentre que Marc Majem ho serà de turisme, medi ambient i espai agrari i benestar animal.

Pel que fa a les dedicacions, només serà del 50% en el cas de l’alcalde amb una retribució de 23.232,01 € i del 26% de la resta de regidors de govern, amb una retribució de 12.080,65 €.

Finalment respecte a les tinences d’alcaldia queden repartides de la següent forma:

  • Tinent d’Alcalde primer.- Regidor Sr. Marc Majem Bofill
  • Tinenta d’Alcalde segon.- Regidora Sra. Anna Jané Caralt
  • Tinenta d’Alcalde tercer.- Regidora Sra. Sofia Sainz Sánchez