Diverses actuacions de millora a Banyeres del Penedès

Millores al Camí de Saifores a Sant Miquel

Recentment l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, fruit del fiançament de l’empresa EQ-Esteve, ha condicionat el camí que connecta de Saifores a Sant Miquel, que es trobava en mal estat. L’actuació que s’ha portat a terme ha estat col·locar graveta enquitranada millorant la seguretat i la circulació rodada.

Asfaltatge del carrer Pau Casals i Mestre Güell

L’ajuntament de Banyeres del Penedès ha asfaltat, recentment, els carrers Pau Casals i Mestre Güell del nucli de Banyeres per reforçar el paviment i garantir-ne les condicions de seguretat i d’ús.

L’objectiu de les actuacions és el de mantenir el paviment asfàltic en condicions adequades de seguretat i ús tant per als vehicles com per als vianants. Els treballs consisteixen en el reforç i conservació del paviment existent mitjançant fressat i asfaltat que es trobaven en mal estat.

Millores d’accessibilitat de les voreres

L’Ajuntament Banyeres del Penedès ha començat el projecte de construcció de les voreres al nucli de les Masies de Sant Miquel per modificar paviments, adequar i millorar l’accessibilitat de les voreres d’aquest sector del poble. Es tracta de condicionar i adaptar, suprimint barreres arquitectòniques en algunes de les cruïlles dels carrers del barri per millorar els itineraris i fer-los accessibles. 

Aquestes intervencions tenen per objectiu millorar la mobilitat dels vianants amb la supressió de barreres arquitectòniques.