Factura electrònica

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, al seu article 4rt, estableix que tots els proveïdors que hagin entregat béns o prestat serveis a l’Administració Pública podran expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, estaran obligats a l’ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d’entrada que correspongui, les entitats següents:

  • Societats anònimes
  • Societats de responsabilitat limitada
  • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que manquin de nacionalitat espanyola
  • Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableixi la normativa tributària
  • Unions temporals d’empreses
  • Agrupació d’interès econòmic, Agrupació d’interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d’inversions, Fons d’utilització d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d’inversions

No obstant, i en virtut d’aquest mateix precepte, tant l’Ajuntament de Banyeres del Penedès com el seu organisme autònom Fundació Josep Cañas, han aprovat un Reglament pel qual s’exclou d’aquesta obligació de facturació electrònica als proveïdors que emetin factures d’un import de fins a 5.000 euros.

A tal efecte, i en virtut de la Llei 25/2013, es publica l’adreça de la bústia de lliurament de factura electrònica de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i del seu organisme autònom Fundació Josep Cañas.

Bústia lliurament factures electròniques Ajuntament de Banyeres del Penedès
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1207

Codis DIR3 Directori Comú d’Unitats i Oficines Ajuntament
Oficina comptable: L01430206
Òrgan gestor: L01430206
Unitat tramitadora: L01430206

Bústia lliurament factures electròniques Fundació Josep Cañas
https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=1332

Codis DIR3 Directori Comú d’Unitats i Oficines Organisme Autònom Fundació Josep Cañas
Oficina comptable: LA0000150
Òrgan gestor: LA0000150
Unitat tramitadora: LA0000150