Guals i entrades de vehicles

Els guals són els espais delimitats de la vorera o del vial destinat en exclusiva al pas de vianants sobre el que es concedeix l’ús privatiu a precari per tal de fer possible l’entrada i sortida de vehicles d’un espai d’aparcament o d’estacionament reservat.

Per tal de facilitar aquest trànsit de vehicles, s’autoritzarà, en el seu cas, la modificació de l’estructura de la vorada i la vorera, prèvia l’obtenció de la corresponent llicència d’obres.

En els casos en que un mateix immoble disposi de més d’un accés per a vehicles, serà necessària una llicència de gual per cadascun dels accessos i/o sortides.

La petició de gual es realitza de manera presencial o telemàtica i la pot realitzar tant el propietari de la finca com el llogater.

La sol·licitud de gual té un cost de 70’5€. Aquest import inclou la taxa de l’any en curs.

A partir dels anys següents es cobrarà una taxa anual de 30€.